08:18 | 29/11/2014

Chủ tịch Quốc hội: Thành công kỳ họp tạo thế và lực mới cho đất nước

Ngày 28/11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII đã chính thức bế mạc. Trong hơn 1 tháng nghị sự, sức nóng từ hội trường của nhà Quốc hội đã thu hút sự quan tâm của đồng bào và cử tri cả nước.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Nhờ tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội, hôm nay Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc với những nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn của kỳ họp thứ 8”.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích sâu sắc về tình hình năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 để có những quyết sách đúng đắn phát triển đất nước. Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong năm 2014; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi.

Các vị đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém: Kinh tế phục hồi chưa vững chắc, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm, xử lý nợ xấu chậm, nợ công tăng nhanh, tổng cầu của nền kinh tế còn yếu, việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội, tội phạm, tai nạn giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp và khá nghiêm trọng…


Toàn cảnh Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định; đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội xác định và yêu cầu thực hiện mục tiêu tổng quát của năm 2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng; hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác xây dựng pháp luật được Quốc hội xác định là một nội dung trọng tâm. Quốc hội đã thông qua 18 Luật, 11 Nghị quyết và cho ý kiến về 12 Dự luật khác.

“Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy Nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ và môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống.

Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên đề Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội khẳng định chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn và kịp thời; ghi nhận trong hơn 3 năm qua việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục.

Trên cơ sở phân tích khách quan, toàn diện các mặt được và chưa được trong tổ chức thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Chính phủ, các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai trong năm 2015 và các năm tiếp theo để thực hiện thành công mục tiêu đã xác định.

Quốc hội đã xem xét Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7; tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng; Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo, giải trình thêm về một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, tiếp tục chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được đồng bào, cử tri cả nước và các vị đại biểu quốc hội quan tâm.

Quốc hội đã ra Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, yêu cầu các thành viên Chính phủ thực hiện có kết quả những cam kết, những điều đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước; đồng thời Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục có giải pháp tích cực giải quyết 3.729 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Các vị đại biểu Quốc hội đã thay mặt cử tri và đồng bào cả nước thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

Với ý thức trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác. Kết quả lấy phiếu một lần nữa phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ lập pháp, hành pháp, tư pháp của Nhà nước ta cũng như của từng vị được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm được đồng bào, cử tri cả nước tin tưởng, đồng tính, ủng hộ.

Kết quả này sẽ giúp cho từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực hiệu quả công tác. Đây cũng là một kinh nghiệm quý để Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu tại các địa phương trên toàn quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá: Kỳ họp thứ 8 đã thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào và cử tri cả nước về tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, trí tuệ và đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, về sự nghiêm túc trong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu Quốc hội; về sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, Quốc hội đã đưa ra và quyết định những nội dung quan trọng của đất nước cũng như những vấn đề cấp thiết được đặt ra tại hội trường này về tiếp nhận người nghiện ma túy vào các cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội, về tăng lương cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách còn khó khăn…; đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội.

Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của Quốc hội tại kỳ họp này.

“Tôi cũng trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri cả nước, đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri” -  Chủ tịch Quốc hội nói.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2015 và những năm tiếp theo, đất nước đứng trước những cơ hội, thách thức và vận hội mới, Quốc hội tin tưởng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-12015, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

PV

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.110 23.260 25.335 26.205 28.880 29.373 202,12 215,27
BIDV 23.140 23.260 25.413 26.164 28.948 29.506 208,34 215,15
VietinBank 23.125 23.255 25.353 26.218 28.841 29.481 211,21 217,21
Agribank 23.145 23.250 25.360 25.851 28.923 29.401 211,55 215,40
Eximbank 23.140 23.250 25.371 25.721 29.002 29.403 212,52 215,46
ACB 23.130 23.250 25.388 25.737 29.078 29.405 212,49 215,42
Sacombank 23.100 23.260 25.378 25.833 29.020 29.423 211,76 216,32
Techcombank 23.131 23.271 25.150 26.145 28.685 29.595 211,04 218,21
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.300 25.775 29.019 29.449 211,98 215,89
DongA Bank 23.160 23.250 25.400 25.720 29.000 29.390 209,10 214,90
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.500
41.790
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.500
41.770
Vàng SJC 5c
41.500
41.790
Vàng nhẫn 9999
41.490
41.940
Vàng nữ trang 9999
40.970
41.770