16:05 | 29/01/2018

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Lấy cơ sở làm trọng tâm tuyên truyền

Đây là nội dung chủ yếu trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2018. 

Theo đó, Công đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở. Các hoạt động tuyên giáo của Công đoàn phải thiết thực, hiệu quả đi vào thực chất, phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị; chú trọng phản hồi 2 chiều, chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong Ngành.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ trong Ngành

Đặc biệt, công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2018 phải chú trọng đến tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động; động viên người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, của đơn vị, hệ thống.

Theo bà Phạm Thị Liên, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn NHVN thì trong năm 2018, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn NHVN thực hiện Nghị quyết; Đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đạt hiệu quả cao; Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2018 đến đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành;

Động viên CNVCLĐ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, theo phương châm được NHNN đưa ra năm 2018 là “Chủ động - An toàn - Linh hoạt - Hiệu quả”.

Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm về: chính sách tiền tệ; tín dụng ngân hàng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát; phát triển, ứng dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính; và tập trung nguồn lực thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Động viên cán bộ, CNVCLĐ ngành Ngân hàng thực hiện phương châm mà Chính phủ đưa ra năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo Công đoàn NHVN cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn, gắn với triển khai các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong CNVCLĐ về ý thức tu dưỡng, rè̀n luyện đạo đức cách mạng; Tuyên truyền về Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội VI Công đoàn NHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong đó chú ý tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của đại hội; những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đóng góp vào sự phát triển của Ngành và đất nước; Tổ chức thông báo kết quả đại hội; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tiếp tục làm tốt việc quản trị nội dung Website Công đoàn NHVN; Phối hợp tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động công đoàn trên các cơ quan báo chí trong, ngoài ngành Ngân hàng.

 Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng cần tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 25 năm thành lập Công đoàn NHVN (01/4/1993- 01/4/2018), Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày thành lập NHVN (6/5); Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)...

Tiếp tục tuyên truyền về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 và các luật có liên quan đến CNVCLĐ. Tuyên truyền sâu rộng về quyền, lợi ích hợp pháp khi người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng, phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung đổi mới công tác tài chính công đoàn; thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản Tổng Liên đoàn trong cán bộ công đoàn các cấp, chủ doanh nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận, triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN và quy định của Tổng Liên đoàn.

Các cấp Công đoàn NHVN cũng cần tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Xây dựng, củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Cùng với đó, các cấp công đoàn NHVN cần tuyên truyền, động viên CNVCLĐ trong Ngành nâng cao đạo đức, văn hoá nghề nghiệp; các cấp Công đoàn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học về các nội dung mang tính thực tiễn gắn với hoạt động của đơn vị.

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng; phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ trong Ngành.

Mặt khác, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ nhằm triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

Tuyên truyền, động viên người lao động tham gia tích cực phong trào học tập và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ toàn Ngành.

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế, các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, trên địa bàn tỉnh, thành phố tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tổ chức công đoàn. Đặc biệt là kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn NHVN, chào mừng Đại hội VI Công đoàn NHVN tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Các Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN cũng cần duy trì các Câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động trong Ngành.

Trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, Công đoàn NHVN đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ ngành Ngân hàng về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tệ nạn xã hội. Cung cấp tài liệu tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tệ nạn xã hội cho các đơn vị; tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. Tổ chức truyền thông và tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tệ nạn xã hội tại một số CĐCS và địa bàn một số tỉnh, thành phố.

Công đoàn NHVN cũng đề nghị công đoàn các cấp căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng chương trình công tác cụ thể và tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao các nội dung trên.

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.110 23.260 25.459 26.334 29.600 30.105 201,54 214,68
BIDV 23.140 23.260 25.533 26.288 29.688 30.260 207,91 214,76
VietinBank 23.124 23.254 25.447 26.282 29.551 30.191 210,79 216,79
Agribank 23.140 23.250 25.475 26.867 29.639 30.124 211,12 214,97
Eximbank 23.140 23.250 25.495 25.847 29.724 30.135 211,93 214,86
ACB 23.130 23.250 25.487 25.838 29.786 30.121 212,14 215,06
Sacombank 23.100 23.260 25.485 25.942 29.472 30.144 211,38 215,94
Techcombank 23.130 23.270 25.238 26.235 29.375 30.297 210,80 217,96
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.422 25.896 29.758 30.201 211,57 215,47
DongA Bank 23.160 23.250 25.510 25.840 29.730 30.130 208,60 214,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.320
41.560
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.320
41.540
Vàng SJC 5c
41.320
41.560
Vàng nhẫn 9999
41.290
41.720
Vàng nữ trang 9999
40.740
41.540