13:10 | 21/04/2017

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Tăng cường, đổi mới công tác dân vận

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tại các cơ quan, đơn vị trong ngành. 

Nhận thức được tầm quan trọng về công tác dân vận nói chung và Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quán triệt đến từng cán bộ, đoàn viên và người lao động về công tác dân vận nói chung và địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm tốt chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước...

 

Thực hiện chỉ thị này, công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã phần nào đạt được hiệu quả thiết thực và tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Nhà nước. Lãnh đạo các cấp được củng cố vững chắc, cán bộ công chức, viên chức, lao động phấn khởi, cán bộ là dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, đời sống được cải thiện.

Sự kết hợp giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể quần chúng, mà đặc biệt là các cán bộ là người dân tộc thiểu số ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được duy trì và hoạt động có nề nếp, phát huy vai trò gương mẫu; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Các cấp công đoàn ngành Ngân hàng cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đổi mới nội dung trong việc thực hiện các giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chính sách, chế độ, quyền lợi… của cán bộ, đoàn viên và người lao động nói chung, người dân tộc thiểu số nói riêng; tổ chức tốt việc triển khai thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động của các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, Hội cựu chiến binh… ở các cấp đã có những đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt; nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm và uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhân dân.

Có thể thấy, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tại các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Công đoàn Ngân hàng cũng luôn chú trọng cải tiến hình thức, tìm kiếm giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết hợp quán triệt việc học tập nội quy, quy chế, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đồng thời với việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động... thông qua các lớp tập huấn, quán triệt do cấp ủy, chuyên môn các cấp phối hợp với đoàn thể phát động, tổ chức. 

Cùng với đó là tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đơn vị doanh nghiệp; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc đối với các cấp tại địa phương nhằm thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi những bất cập của hệ thống chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của từng vùng, từng dân tộc. Quan tâm tới các chế độ, chính sách để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Các cấp Công đoàn trong hệ thống ngân hàng cũng đã thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Các cấp công đoàn cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hiểu và thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở; xây dựng và công khai quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách dân tộc; đề cao trách nhiệm công tác dân vận của cán bộ, đoàn viên, người lao động vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để chủ động, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với địa phương để làm tốt công tác dân vận.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực, thì Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn quan tâm và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ công đoàn các cấp đã tăng cường tới cơ sở, bám sát cuộc sống người dân, của đồng bào dân tộc; tổ chức các hoạt động, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc; chủ động hướng dẫn và hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo, đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp công đoàn nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện và chủ động tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc trước khi ban hành; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa các đồng bào dân tộc thiểu số với các địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ thân tộc, đồng tộc của đồng bào các dân tộc.

Tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội với chuyên môn đồng cấp với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tiến hành kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác tự kiểm tra.

Đồng thời, duy trì các phong trào thi đua tại vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo chú trọng tính thiết thực, hiệu quả; nội dung, hình thức thi đua phù hợp với điều kiện và văn hóa từng vùng, từng dân tộc. Cùng với đó là tuyên truyền và nâng cao nhận thức của đồng bào vùng dân tộc thiểu số về chủ quyền lãnh thổ, ý thức bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; kịp thời phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và kích động gâchia rẽ dân tộc, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.115 23.265 25.444 26.318 29.676 30.181 20582 22037
BIDV 23.145 23.265 25.513 26.260 29.766 30.332 20783 21466
VietinBank 23.126 23.256 25.447 26.282 29.663 30.303 21053 21653
Agribank 23.145 23.255 25.430 26.822 29.641 30.126 21072 21455
Eximbank 23.140 23.250 25.484 25.835 29.808 30.219 21197 21490
ACB 23.130 23.250 25.478 25.828 29.882 30.218 21197 21488
Sacombank 23.105 23.265 25.476 26.080 29.841 30.244 21131 21585
Techcombank 23.134 23.274 25.242 26.237 29.483 30.406 21045 21761
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.408 25.878 29.825 30.264 21161 21557
DongA Bank 23.130 23.250 25.490 25.820 29.580 29.970 207,90 213,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.280
41.520
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.280
41.500
Vàng SJC 5c
41.280
41.520
Vàng nhẫn 9999
41.210
41.660
Vàng nữ trang 9999
40.700
41.500