08:00 | 25/12/2017

Đổi mới và không ngừng đổi mới

Bên thềm Đại hội Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Quốc Nghị - tân Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ về vai trò và phương hướng hoạt động sắp tới của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương.

Ông Lê Quốc Nghị

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Chủ tịch có chia sẻ gì về những việc mà Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã làm được?

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn NHVN, sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của Thống đốc, Ban lãnh đạo NHNN và Thủ trưởng hành chính NHNN Trung ương, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã làm được rất nhiều việc.

Giai đoạn 2013 - 2018 vừa qua là thời gian có nhiều ý nghĩa, với rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành Ngân hàng như: Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV, Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX... đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới và phát triển hoạt động của tổ chức công đoàn trong điều kiện chuyển đổi mô hình Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Làm tốt vai trò vận động CB, CC, VC và người lao động tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện cải cách hành chính; Lắng nghe ý kiến, phát hiện những bất cập, chủ động phản ảnh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CB, CC, VC và người lao động.

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cũng tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giám sát việc chấp hành quy định về bảo hộ lao động, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, CC, VC và người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đề xuất với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện để CB, CC, VC và người lao động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ qua, đã có 6.211 lượt CB, CC, VC và người lao động được tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo, trong đó, 535 lượt cán bộ công đoàn được tham gia các lớp tập huấn trang bị và nâng cao kỹ năng hoạt động công tác công đoàn; xác nhận cho 389 lượt đoàn viên công đoàn được vay vốn tại các tổ chức tín dụng khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình.

Ngoài ra, còn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan nghỉ mát tạo sân chơi lành mạnh cho CB, CC, VC và người lao động. Đặc biệt, Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương đã vận động CB, CC, VC và người lao động chung tay cùng cộng đồng thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, chia sẻ, hỗ trợ các cá nhân, gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn.

Là một tổ chức đoàn thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã thực hiện vai trò này như thế nào, thưa ông?

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. BCH Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các CĐCS trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CB, CC hàng năm. Các kiến nghị của CB, CC, VC và người lao động và của công đoàn đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo, các bộ phận chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết.

Công đoàn cũng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của CB, CC, VC và người lao động; Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc thực hiện “Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương”.

100% các CĐCS trực thuộc đã ký Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng đơn vị, mang lại kết quả và lợi ích thiết thực cho đoàn viên và cho tổ chức công đoàn. Ban lãnh đạo NHNN và Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương đã tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức công đoàn hoạt động, mang lại quyền lợi cho CB, CC, VC và người lao động như tham gia các Hội đồng khen thưởng, nâng lương, đóng góp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế, nội quy cơ quan...

Hàng năm, Công đoàn đều tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo, có sự tham gia của Phó Thống đốc, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị, vụ, cục tại Cơ quan NHNN Trung ương.

Có thể nói nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã phát huy tốt chức năng của tổ chức công đoàn, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB, CC, VC và người lao động. Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các CĐCS trực thuộc luôn thể hiện tốt vai trò là cầu nối xây dựng mối quan hệ đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở, tạo dựng lề lối làm việc văn hóa, văn minh trong cơ quan đơn vị.

Hoạt động của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã góp phần cùng lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, đến năng lực, trình độ, cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trong việc bố trí sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ, cũng như đánh giá những đóng góp của CB, CC, VC và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó tạo ra mối đoàn kết, gắn bó, hình thành nên những truyền thống, văn hóa tốt đẹp trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế, hoạt động công đoàn đang có những chuyển biến rõ nét. Theo ông, đâu sẽ là những khó khăn mà hoạt động Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cần phải vượt qua trong thời gian tới

Có rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trước mắt đòi hỏi đội ngũ cán bộ Công đoàn không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập quốc tế.

Trong điều kiện hoạt động ngân hàng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, áp lực công việc lớn, yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế… đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đặc biệt là phải có giải pháp thiết thực động viên CB, CC, VC người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, gắn bó với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 là nhiệm kỳ đầu tiên Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương hoạt động theo mô hình Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, và hầu hết các CĐCS mới được nâng cấp từ CĐCS thành viên và Công đoàn bộ phận thành CĐCS trực thuộc, kinh nghiệm hoạt động ở một số CĐCS còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào các hoạt động bề nổi, chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC và người lao động trực tiếp nên chưa phát huy được hiệu quả, chất lượng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, CC, VC và người lao động;

Chưa có biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, chưa nắm bắt dư luận, xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng trong đoàn viên và người lao động; Việc tổ chức, chỉ đạo các hoạt động phong trào thi đua chưa đồng đều; Công tác khen thưởng ở một số CĐCS còn chưa được quan tâm đúng mức đến đối tượng là người lao động trực tiếp.

Thưa ông, để hoạt động Công đoàn ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực hơn, là chỗ dựa cho người lao động, tổ chức Công đoàn cần phải làm gì?

Đổi mới và không ngừng đổi mới! Đó là phương châm và động lực để Công đoàn ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Đổi mới có thể ở nhiều góc độ khác nhau như về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách tại Cơ quan thường trực, nâng cao chất lượng tham mưu của các Ban chuyên đề, đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai hoạt động, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của các CĐCS trực thuộc.

Các hoạt động của tổ chức công đoàn luôn phải hướng tới cơ sở và bảo đảm đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động, là cầu nối xây dựng quan hệ đoàn kết, hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng văn hóa công sở tại Cơ quan NHNN Trung ương.

Đổi mới hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn như: tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề, cử cán bộ công đoàn tham gia các lớp tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức; chú trọng đào tạo, tập huấn cho cán bộ mới tham gia công tác công đoàn, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, chú trọng đến các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động công đoàn và năng lực đối thoại, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn giữ gìn, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm với công tác công đoàn. Công đoàn Cơ quan Cơ quan NHNN Trung ương phải luôn chú trọng đến hiệu quả, chất lượng các hoạt động phong trào, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm trong điều kiện nguồn kinh phí hết sức hạn hẹp.

Đặc biệt, một yếu tố hết sức quan trọng là Công đoàn phải tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn NHVN và sự ủng hộ tạo điều kiện hỗ trợ cả về cơ sở vật chất và tinh thần của Thống đốc, Ban lãnh đạo NHNN, Thủ trưởng hành chính cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị trong hệ thống để hoạt động Công đoàn có nhiều khởi sắc và hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.110 23.260 25.459 26.334 29.600 30.105 201,54 214,68
BIDV 23.140 23.260 25.533 26.288 29.688 30.260 207,91 214,76
VietinBank 23.124 23.254 25.447 26.282 29.551 30.191 210,79 216,79
Agribank 23.140 23.250 25.475 26.867 29.639 30.124 211,12 214,97
Eximbank 23.140 23.250 25.495 25.847 29.724 30.135 211,93 214,86
ACB 23.130 23.250 25.487 25.838 29.786 30.121 212,14 215,06
Sacombank 23.100 23.260 25.485 25.942 29.472 30.144 211,38 215,94
Techcombank 23.130 23.270 25.238 26.235 29.375 30.297 210,80 217,96
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.422 25.896 29.758 30.201 211,57 215,47
DongA Bank 23.160 23.250 25.510 25.840 29.730 30.130 208,60 214,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.320
41.560
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.320
41.540
Vàng SJC 5c
41.320
41.560
Vàng nhẫn 9999
41.290
41.720
Vàng nữ trang 9999
40.740
41.540