10:30 | 22/12/2017

Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động công đoàn

Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính và tổ chức Công đoàn đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để hoạt động Công đoàn phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trước thềm Đại hội đại biểu Công đoàn CQNHNNTW lần thứ 2, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trò chuyện với Phó Thống đốc, Thủ trưởng hành chính CQNHNNTW - Đào Minh Tú để làm rõ hơn về điều này.  

Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Là người có nhiều năm hoạt động với các đoàn thể nói chung, Công đoàn nói riêng, Phó Thống đốc đánh giá như thế nào về hoạt động của Công đoàn CQNHNNTW hiện nay?

Nhiệm kỳ đầu tiên Công đoàn CQNHNNTW vận hành với bộ máy cơ cấu, tổ chức mới, Công đoàn CQNHTW đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, Ban Lãnh đạo NHNN nên đã phát huy được vai trò to lớn của mình. Công đoàn CQNHNNTW đã chủ động tham gia, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý và giám sát của CB, CC, VC và người lao động đối với hoạt động của cơ quan.

Công đoàn cũng đã vận động CB, CC, VC và người lao động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện cải cách hành chính. Lắng nghe ý kiến, phát hiện những bất cập, chủ động phản ánh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CB, CC, VC và người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn CQNHNNTW cũng tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giám sát việc chấp hành quy định về bảo hộ lao động, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, CC, VC và người lao động.

Công đoàn CQNHNNTW cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn CQNHNNTW và các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CB, CC hàng năm, các kiến nghị của CB, CC, VC và người lao động và của công đoàn đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo, các bộ phận chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết.

Có thể nói nhiệm kỳ qua Công đoàn CQNHNNTW đã phát huy tốt chức năng của tổ chức công đoàn, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB, CC, VC và người lao động. Công đoàn CQNHNNTW và các CĐCS trực thuộc luôn thể hiện tốt vai trò là cầu nối xây dựng mối quan hệ đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở, tạo dựng lề lối làm việc văn hóa, văn minh trong cơ quan đơn vị. Từ đó tạo ra mối đoàn kết, gắn bó, hình thành nên những nét văn hóa truyền thống, tốt đẹp trong cơ quan, đơn vị.

Được biết, với vai trò là Thủ trưởng hành chính CQNHNNTW, Phó Thống đốc đã tạo điều kiện tối đa cho hoạt động Công đoàn, ông có chia sẻ gì về điều này?

“Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính CQNHNNTW với Ban Thường vụ Công đoàn CQNHNNTW” đã tập hợp, động viên được đội ngũ cán bộ, đoàn viên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong Ngành. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên được quan tâm; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị ngày càng được phát huy.

Bên cạnh đó, hàng năm Công đoàn CQNHNNTW đều tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế với tinh thần “Dân chủ, công khai, công bằng” nhờ đó, quy chế luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật những quy định mới, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị qua từng thời kỳ.

Việc thực hiện quy chế nhằm tăng cường quan hệ phối hợp giữa một bên là Thủ trưởng đơn vị và một bên là Công đoàn - đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của CB, CC, VC và người lao động nhằm thực hiện mục tiêu chung là tuân theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức của đơn vị.

Cũng nhờ Quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Công đoàn CQNHNNTW đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, khuyến khích các đoàn viên tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; động viên tới từng đoàn viên tích cực phấn đấu, tu dưỡng bản lĩnh chính trị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông qua việc học tập và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tuyên truyền và tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua giữa các phòng chuyên môn của đơn vị, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vị và CB, CC, VC và người lao động có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Ban Thường vụ Công đoàn CQNHNNTW có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của CB, CC, VC và người lao động.

Khi cần thiết, Công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể CB, CC, VC và người lao động với Thủ trưởng cơ quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của CB, CC, VC và người lao động và Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Về phía chuyên môn, Thủ trưởng cơ quan luôn tạo điều kiện để Ban Thường vụ Công đoàn CQNHNNTW chủ động tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn; tích cực tổ chức các hoạt động xã hội để nâng cao đời sống tinh thần cho CB, CC, VC và người lao động.

Có thể thấy, các quy định rõ ràng về trách nhiệm của Thủ trưởng cũng như của tổ chức công đoàn trong quy chế phối hợp như hiện nay đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động công đoàn, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng cho người lao động; đồng thời, phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa công đoàn với chuyên môn tại các đơn vị, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách đối với CB, CC, VC và người lao động cũng như phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính CQNHNNTW với Ban Thường vụ Công đoàn CQNHNNTW còn là cơ sở pháp lý để Công đoàn CQNHNNTW và mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt việc phát huy quyền dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Nhờ thực hiện tốt trách nhiệm của các bên như đã cam kết trong quy chế, công tác Công đoàn và các phong trào thi đua thời gian qua đã có những kết quả hết sức khả quan, tạo môi trường làm việc thân thiện, sôi nổi cho CB, CC, VC và người lao động tại đơn vị.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quà an sinh cho đồng bào Y tý Lào Cai

Theo Phó Thống đốc, đâu là những vướng mắc trong hoạt động công đoàn hiện nay? Công đoàn ngành Ngân hàng nói chung và Công đoàn CQNHNNTW cần phải làm gì để vượt qua những trở ngại này?

Có rất nhiều khó khăn như một số CĐCS chủ yếu tập trung vào các hoạt động bề nổi, chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC và người lao động trực tiếp nên chưa phát huy được hiệu quả, chất lượng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, CC, VC và người lao động.

Chưa có biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, nắm bắt dư luận, xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng trong đoàn viên và người lao động. Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chưa đồng đều…

Để khắc phục những khó khăn ấy, hoạt động công đoàn phải luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của Công đoàn cấp trên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phục vụ lợi ích thiết thực, nguyện vọng chính đáng của CB, CC, VC và người lao động; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để giúp đỡ, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho công đoàn cơ sở và CB, CC, VC và người lao động.

Công đoàn phải luôn luôn đổi mới phương thức, tìm giải pháp triển khai hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình CB, CC, VC và người lao động, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, lãng phí; nâng cao chất lượng tham gia ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

Ngoài ra, cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ công đoàn, chú ý bồi dưỡng cán bộ có tâm huyết, năng lực tham gia công đoàn…

Xin cảm ơn Phó Thống đốc!

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,40
4,40
4,80
5,50
5,50
6,60
6,60
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,80
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
5,80
5,80
6,50
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,80
5,90
5,90
6,60
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,30
4,30
4,60
5,30
5,50
6,80
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
4,80
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.300 23.390 26.553 26.870 30.062 30.543 20503 21215
BIDV 23.305 23.395 26.570 26.902 30.105 30.581 205,23 20877
VietinBank 23.299 23.394 26.464 26.842 30.026 30.586 205,35 208,75
Agribank 23.295 23.380 26.635 26.970 30.257 30.695 20493 208,36
Eximbank 23.290 23.390 26.665 27.021 29.269 30.673 20580 208,55
ACB 23.310 23.390 26.602 27.098 30.273 30.761 20532 209,15
Sacombank 23.308 23.400 26.731 27.090 30.545 30.900 206,87 209,90
Techcombank 23.280 23.380 26.563 27.276 30.210 31.043 20476 210,00
LienVietPostBank 23.280 23.380 26.772 27.239 30.500 30.922 206,55 210,27
DongA Bank 23.300 23.380 26.830 27.140 29.540 30.910 204,80 208,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.490
36.650
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.490
36.630
Vàng SJC 5c
36.490
36.650
Vàng nhẫn 9999
35.000
35.400
Vàng nữ trang 9999
34.550
35.350