ADB: Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 77 - 347 tỷ USD do dịch Covid-19

29 lượt xem - 10/03/2020 16:18

ADB: Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 77 - 347 tỷ USD do dịch Covid-19