Cải cách hành chính: Điểm tựa thực hiện mục tiêu kép

09:26 | 20/06/2019

100% thủ tục hành chính (TTHC) về các lĩnh vực ngân hàng được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. 100% hồ sơ giải quyết trước hạn. Đó chỉ là một trong những điểm nhấn cải cách hành chính (CCHC) mà NHNN Chi nhánh Vĩnh Phúc đã thực thi trong 6 tháng đầu năm.

Cải cách hành chính: Một trụ cột nâng cao chất lượng quản lý của NHNN
Hiệu ứng từ một hành trình chủ động cải cách không ngừng
Tạo bứt phá trong cải cách hành chính

Những nền tảng cải cách trước đó và các kế hoạch đang triển khai trở thành một động năng để NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc thực thi có hiệu quả mục tiêu kép của Ngành, vừa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, phục vụ người dân, đồng thời đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh bền vững.

*******

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Tâm cho biết, những năm qua trên tinh thần nắm bắt đầy đủ quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh về công tác CCHC, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã định hướng, xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đồng bộ trong toàn Chi nhánh.

NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, với việc mở rộng cải cách dịch vụ xuống tận các TCTD, cùng với đó là các kế hoạch riêng cho từng năm để chỉ đạo các phòng chuyên môn trong Chi nhánh tích cực triển khai. Trong đó tập trung việc rà soát các TTHC, đưa các TTHC giải quyết tại các phòng chuyên môn và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, tạo được chuyển biến quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CCHC trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và địa phương.

Các cuộc họp triển khai, giao ban công tác CCHC được lồng ghép vào công tác giao ban hàng tháng. Thường xuyên sao gửi các văn bản đến các phòng thuộc cơ quan, phổ biến các văn bản liên quan về công tác CCHC để kịp thời cập nhật, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các phòng chuyên môn thuộc cơ quan trong quá trình giải quyết TTHC.

NHNN Chi nhánh Vĩnh Phúc 4 năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (2015 – 2018)

Tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết thực hiện cải cách thêm một lần nữa được “phất cao” cùng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện sáng kiến CCHC luôn gắn với nhiệm vụ CCHC của các phòng chuyên môn và của cơ quan. Đồng thời, gắn việc triển khai nhiệm vụ với đôn đốc, giám sát thường xuyên. Như từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã tổ chức kiểm tra 4 phòng chuyên môn. Qua kiểm tra nhìn chung công tác CCHC, giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn đã có nhiều cố gắng, các phòng đã quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết TTHC theo hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân, đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

*******

Hiệu ứng quản lý nhà nước càng thấy rõ qua từng bước chuyển biến trong các cấu phần cải cách. Như đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, NHNN Việt Nam ban hành. Đồng thời tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản, khắc phục tính thụ động trong việc chuẩn bị, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các văn bản; Đề cao trách nhiệm của từng phòng trong quá trình cải cách thể chế, phát huy dân chủ để nâng cao chất lượng văn bản.

Tại các phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của cơ quan đã niêm yết công khai danh mục TTHC, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí (nếu có) trong các lĩnh vực ngân hàng; Công khai quy trình, thủ tục hành chính, các chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận thông tin liên quan đến TTHC, hạn chế đi lại nhiều lần, tiết giảm thời gian và các chi phí liên quan.

Để đẩy mạnh việc thực hiện CCHC (giải quyết TTHC năm 2019), Giám đốc NHNN Chi nhánh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, bổ sung, cập nhật các quy trình TTHC, quy trình nội bộ trong trường hợp văn bản quy định về TTHC hoặc quy định về công việc nội bộ có liên quan. Sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ các quy trình không phù hợp theo Quy chế ISO của NHNN, đến hết ngày 31/5/2019 NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã có các quy trình phát sinh như: ban hành mới 2 quy trình (thay thế quy trình cho phù hợp với văn bản mới), bãi bỏ 3 quy trình.

Công tác cải cách TTHC ghi nhận việc tiếp tục rà soát, sửa đổi một số nội dung, quy trình, biểu mẫu để đưa công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đi vào nề nếp, hiệu quả, gắn trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức. Cơ quan cũng đã kiện toàn đầy đủ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cơ quan và các phòng trực thuộc liên quan đến việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời tích cực rà soát và tiến hành kiểm tra cụ thể về quy định TTHC tại các phòng chuyên môn trong cơ quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên rà soát văn bản, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Trong 5 tháng đầu năm 2019, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và xử lý 94 hồ sơ trước thời hạn.

Hiện, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng xong hệ thống văn bản mở rộng mô hình khung của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các phòng thuộc cơ quan. Đồng thời đã và đang rà soát đầy đủ, kịp thời các quy định, thủ tục hệ thống văn bản tài liệu để áp dụng, duy trì và cải tiến cho phù hợp với thực tế theo yêu cầu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Chi nhánh cũng đã triển khai xây dựng bảng tin tuyên truyền, công khai TTHC đáp ứng các chỉ tiêu của Bộ chỉ số một cửa của UBND tỉnh đã ban hành. Đồng thời tiếp tục duy trì và mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để giúp cho công tác cải cách TTHC đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả.

Những nền tảng này đã củng cố vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh trong liên tiếp 4 năm trở lại đây từ năm 2015 đến 2018. Điểm đánh giá trực tiếp đạt 58,25; Điểm điều tra xã hội học 31,59; Tổng điểm đạt 89,84 cho thấy sự ghi nhận của chính quyền địa phương, các cơ quan, sở ngành và người dân đối với những cải cách của NHNN Chi nhánh tỉnh.

*******

Để hoàn thành tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2019, Giám đốc NHNN Chi nhánh Nguyễn Văn Tâm cho biết, Chi nhánh tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của cơ quan và của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh. Đồng thời tiếp tục rà soát và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực do cơ quan quản lý, kịp thời cập nhật những thủ tục mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo văn bản mới ban hành, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC theo quy định.

Việc thực thi kết hợp với Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các phòng thuộc cơ quan theo kế hoạch đã ban hành. Chi nhánh cũng sẽ tiếp tục duy trì việc thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của NHNN Chi nhánh tỉnh. Duy trì hoạt động của các phòng tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí để xây dựng bảng tin công khai các TTHC và trang bị đồng phục cho cán bộ làm việc tại các phòng chức năng.

Trong đó, tập trung việc rà soát các TTHC, đưa các TTHC giải quyết tại các phòng chuyên môn và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, tạo được chuyển biến quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CCHC trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và địa phương.

NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng xong hệ thống văn bản mở rộng mô hình khung của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các phòng thuộc cơ quan. Đồng thời đã và đang rà soát đầy đủ, kịp thời các quy định, thủ tục hệ thống văn bản tài liệu để áp dụng, duy trì và cải tiến cho phù hợp với thực tế theo yêu cầu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Chi nhánh cũng đã triển khai xây dựng bảng tin tuyên truyền, công khai TTHC đáp ứng các chỉ tiêu của Bộ chỉ số một cửa của UBND tỉnh đã ban hành.

Thanh Tâm

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.290 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.105 23.285 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.101 23.281 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.100 23.280 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.100 23.270 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.100 23.270 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.093 23..303 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.081 23.310 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.110 23.270 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.130 23.260 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
50.050
50.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
50.050
50.450
Vàng SJC 5c
50.050
50.470
Vàng nhẫn 9999
49.850
50.400
Vàng nữ trang 9999
49.500
50.250