Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội các cấp

12:00 | 06/03/2017

Việc tuyên truyền về hoạt động Đại hội công đoàn các cấp sẽ diễn ra theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 2/2017 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Công đoàn các cấp (tháng 3/2018). 

Hướng tới Đại hội các cấp

Theo Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN), thực hiện Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ, ngày  20/01/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023” và các văn bản liên quan, CĐNHVN đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp sẽ gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đẩy mạnh triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo bà Phạm Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo CĐNHVN, thì Đại hội Công đoàn các cấp cần tập trung tuyên truyền về sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; những bước trưởng thành lớn mạnh của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Qua đó, khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền phải đánh giá được những kết quả đạt được và nêu bật ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ ngành Ngân hàng”; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của CNVCLĐ đối với Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để từ đó có những chính sách phù hợp trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền cần nhấn mạnh và làm rõ những thành tựu nổi bật và những khó khăn, thách thức trong 5 năm qua của ngành Ngân hàng, đơn vị; kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNVCLĐ.

Ngoài ra, cũng cần tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới mọi hình thức, nhất là các phương tiện truyền thông hiện nay. Nêu cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và CĐNHVN nói riêng ngày càng vững mạnh và phát triển.

Nhiều đợt tuyên truyền

Việc tuyên truyền về hoạt động Đại hội công đoàn các cấp sẽ diễn ra theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 2/2017 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Công đoàn các cấp (tháng 3/2018).

Trong đó, đợt 1 sẽ tập trung tuyên truyền về lịch sử 88 năm hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; tuyên truyền về kết quả phong trào CNVCLĐ ngành Ngân hàng trong gần 25 năm qua; mục đích, ý nghĩa Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn gắn với tuyên truyền sâu rộng Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật BHXH…; tuyên truyền kết quả tổ chức đóng góp ý kiến của CNVCLĐ vào các văn bản dự thảo trình Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tập trung phản ánh nội dung đóng góp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: việc làm, tiền lương; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, là phản ánh các phong trào thi đua của đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/2951 - 6/5/2018) và 25 năm thành lập CĐNHVN (1/4/1993 - 1/4/2018); tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân CNVCLĐ trong Ngành có nhiều thành tích trong công việc và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đợt 2 sẽ bắt đầu từ tháng 4/2018 đến khi diễn ra Đại hội VI CĐNHVN (tháng 6/2018). Trong đợt này sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở trong ngành Ngân hàng; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi Đề cương Tuyên truyền quá trình 25 năm xây dựng và phát triển của CĐNHVN; tuyên truyền về những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của CĐNHVN trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ gắn với tổ chức phong trào thi đua với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều chương trình, sản phẩm mới đăng ký gắn biển chào mừng Đại hội VI CĐNHVN, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành Ngân hàng; Tổ chức triển khai hoặc trưng bày các hình ảnh giới thiệu về phong trào thi đua và các hoạt động công đoàn của đơn vị, treo băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở các đơn vị, nơi diễn ra Đại hội VI CĐNHVN.

Đợt 3 sẽ bắt đầu từ tháng 7/2018 - 10/2018 (sau Đại hội VI CĐNHVN đến khi diễn ra Đại hội XII Công đoàn Việt Nam). Trong đợt này, CĐNHVN sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội VI CĐNHVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023); tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội VI CĐNHVN; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; động viên CNVCLĐ trong Ngành phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐNHVN.

Thanh Thủy

Nguồn:

Tags: công đoàn

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.170 23.350 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.157 23..367 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.160 23.330 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.200 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.500
48.860
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.500
48.840
Vàng SJC 5c
48.500
48.860
Vàng nhẫn 9999
47.790
48.390
Vàng nữ trang 9999
47.340
48.140