Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy quyền làm chủ của đoàn viên

12:00 | 25/05/2017

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, sáng tạo đạt hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được giao làm Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Ngân hàng, thông qua đó đã tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng về thực hiện quy chế dân chủ, chỉ đạo các cấp công đoàn trong hệ thống thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, sáng tạo đạt hiệu quả,  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Ngành Trung ương trong việc chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong Ngành chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, DN trong Ngành; đồng thời, khuyến khích các Công đoàn cấp trên cơ sở bầu Ban Thanh tra Nhân dân;

Duy trì cơ chế hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát huy dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, tham mưu và phối hợp với chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, động viên đoàn viên và người lao động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là mở rộng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động;

Tăng cường công tác đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định; cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; góp ý vào các văn bản dự thảo và việc thể chế hóa, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước

Kết quả cho thấy, các cấp ủy Đảng đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đều được các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ tiếp thu, nghiên cứu, trả lời công khai. Trong quá trình giải quyết đều có sự tham gia giám sát của nhân dân để bảo đảm tính khách quan.

Việc phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện phương châm thể hiện qua việc cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, như: công khai chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của tổ chức Đảng và đảng viên; quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, cấp ủy, chi bộ, kế hoạch công tác; phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm; khen thưởng, kỷ luật Đảng; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định,

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHNN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, vụ, cục, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý, quản trị điều hành, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật. Thường xuyên rà soát quy chế làm việc, quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản tại đơn vị mình để kịp thời sửa đổi, bổ sung và bố trí phân công công việc đảm bảo phù hợp, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, DN, tổ chức và tăng cường trách nhiệm của CNVCLĐ trong Ngành.

Quan tâm động viên kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức công đoàn ở các cấp ngành Ngân hàng. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Song song với đó, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN chỉ đạo các cơ quan đơn vị, vụ, cục, tổ chức trong Ngành niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ tại trụ sở, hội sở làm việc các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, các lĩnh vực đơn vị mình phụ trách để người dân, DN, tổ chức dễ tiếp cận, giám sát thực hiện; công khai các chế độ, chính sách, chủ trương trong điều hành trên trang thông tin điện tử; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, qua đó giảm đáng kể về thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, DN, tổ chức; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền mỗi cấp và mỗi cá nhân trong xử lý thủ tục hành chính, xử lý công việc, góp phần thiết thực vào cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương cũng yêu cầu mọi nhiệm vụ quản lý của các đơn vị, vụ, cục, các TCTD trong ngành Ngân hàng đều phải thực hiện tốt theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý mọi mặt hoạt động của cơ quan nhà nước, từ khi soạn thảo, chuẩn bị, quyết định, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Đây là kết quả lớn từ thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Ban dân vận Trung ương.

Có thể thấy, phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” là kim chỉ Nam quan trọng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc thực hiện tốt điều này đã góp phần quan trọng trong thực thi công tác cán bộ theo đúng quy trình, công khai, dân chủ (quy hoạch, bổ nhiệm, điều động nội bộ và tuyển dụng cán bộ).

Đồng thời, giúp cơ quan, đơn vị, cán bộ, CNVCLĐ đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy định về quản lý, mua sắm tài sản…; công khai dự toán thu chi ngân sách; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả khoán chi nội bộ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, sáng tạo đạt hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Thuỷ

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.090 23.240 25.454 26.328 30.048 30.559 202,96 216,22
BIDV 23.120 23.240 25.536 26.291 30.166 30.746 207,20 214,02
VietinBank 23.096 23.226 25.454 26.289 30.042 30.682 210,07 216,07
Agribank 23.110 23.220 25.472 25.864 30.095 30.584 210,48 214,31
Eximbank 23.105 23.215 25.484 25.836 30.160 30.577 211,29 214,20
ACB 23.100 23.220 25.478 25.829 30.259 30.569 211,36 214,27
Sacombank 23.068 23.230 25.493 26.110 30.224 30.638 210,48 215,06
Techcombank 23.091 23.231 25.234 26.240 29.848 30.787 209,84 217,11
LienVietPostBank 23.100 23.220 25.423 25.897 29.202 30.657 210,84 214,79
DongA Bank 23.130 23.220 25.330 25.670 29.670 30.080 206,10 211,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.300
41.550
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.300
41.530
Vàng SJC 5c
41.300
41.550
Vàng nhẫn 9999
41.290
41.710
Vàng nữ trang 9999
40.730
41.530