Đại hội Công đoàn Ngân hàng các cấp: Lựa chọn người có uy tín, nhiệt tình

12:30 | 10/05/2017

Hiện nay hệ thống công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở đang chuẩn bị và tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là hoạt động lớn và có nhiều ý nghĩa đối với đoàn viên, người lao động...

Ông Nguyễn Văn Tân

Nhân dịp này, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) về một số nội dung liên quan tới đại hội.

Ông có thể chia sẻ về mục tiêu cũng như ý nghĩa của Đại hội Công đoàn các cấp? Việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp sẽ mang lại cho người lao động những nét mới nào?

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết Ban Chấp hành TW Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn; đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn trong Ngành;

Đổi mới phương thức và hoạt động của các cấp công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi người lao động vào tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cùng cấp và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua đại hội công đoàn các cấp sẽ lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội Công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong Ngành; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Thực hiện đúng phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện chủ đề năm 2017: “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” (4/2017)

Để đại hội các cấp thành công tốt đẹp, CĐNHVN đã có những chỉ đạo gì trong việc tổ chức đại hội?

Để đại hội các cấp được tổ chức hiệu quả, thành công, ngày 20/1/2017, CĐNHVN đã ban hành kế hoạch số 17/KH-CĐNH về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Trong đó đề cập toàn bộ những nội dung cần thiết để tiến hành đại hội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xin lưu ý một vài điểm như sau.

Về phương thức tiến hành: Đối với tổ chức công đoàn các cấp đã hết nhiệm kỳ thì tổ chức đại hội theo 05 nội dung đã hướng dẫn. Còn đối với tổ chức công đoàn chưa hết nhiệm kỳ hoặc quá nhiệm kỳ theo tiến độ thời gian thì được phép rút ngắn hoặc kéo dài để phù hợp với tiến độ Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp nhưng không quá 12 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 1 lần và không quá 06 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 2 lần.

Những trường hợp không đủ điều kiện rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ nêu trên thì chỉ tổ chức hội nghị công đoàn theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phải được sự đồng ý của cấp ủy cùng cấp (nếu có) và công đoàn cấp trên trực tiếp.

Những nơi chưa ổn định về tổ chức, cán bộ thì phải kiện toàn ổn định trước khi tiến hành Đại hội. Trường hợp không tổ chức được Đại hội thì Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định cho mở hội nghị đại biểu để đóng góp dự thảo báo cáo và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Về thời gian và tiến độ: Đại hội công đoàn cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn đại hội CĐCS tiến hành từ 01/7/2017, hoàn thành trước 31/12/2017; thời gian đại hội CĐCS không quá 1 ngày. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức và hoàn thành trước 31/3/2018; thời gian đại hội không quá 1,5 ngày. Đại hội VI CĐNHVN tổ chức và hoàn thành trước 30/6/2018; thời gian đại hội không quá 2 ngày.

Về báo cáo trình đại hội: cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích, làm rõ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, các chương trình của CĐNHVN, công đoàn cấp trên trực tiếp; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra các bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết của cấp ủy Đảng; nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐNHVN và công đoàn cấp trên. Trong đó chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Về thảo luận tại Đại hội: Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội mà cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Ngành. Khuyến khích đối thoại, chất vấn những vấn đề được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất, kiến nghị.

Theo ông, lãnh đạo công đoàn cơ sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn nào? Vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới sẽ như thế nào thưa ông?

Các ủy viên BCH CĐCS phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng thời có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn; có khả năng tham gia giải quyết các chủ trương công tác của ban chấp hành công đoàn.

Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và phải có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

Người tham gia Ban Chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn, còn phải đáp ứng các điều kiện: Về tham gia Ban Chấp hành lần đầu: có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn. Về tái cử Ban Chấp hành: còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, công đoàn cấp trên chủ động trao đổi với cấp ủy đảng để xem xét, quyết định.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch là cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp còn tuổi công tác dưới 1/2 nhiệm kỳ, nếu được tiếp tục giới thiệu tái cử; tùy từng đối tượng cụ thể phải xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp ủy, hoặc ban cán sự đảng (nơi có cấp ủy đảng, ban cán sự đảng), lãnh đạo chính quyền, chuyên môn và công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý. Đối với ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở khu vực ngoài nhà nước thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn, có hướng dẫn riêng.

Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, chúng tôi tin tưởng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sẽ đưa tổ chức công đoàn bước vào một thời kỳ mới, tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động phát huy trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh..

Trân trọng cảm ơn ông!

Anh Hòa thực hiện

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.170 23.350 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.157 23..367 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.160 23.330 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.200 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.500
48.860
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.500
48.840
Vàng SJC 5c
48.500
48.860
Vàng nhẫn 9999
47.790
48.390
Vàng nữ trang 9999
47.340
48.140