Đảng ủy cơ quan NHTW: Kịp thời chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ

08:45 | 08/04/2020

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN để kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến đại hội Đảng các cấp đến các cấp ủy trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Tổ chức Hội nghị tập huấn về đại hội Đảng các cấp
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2020, trong đó, với Đảng ủy cơ quan NHTW là công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN khẳng định: Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN

Thưa đồng chí, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm nay là tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vậy công tác này đã và đang được triển khai thế nào?

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN để kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến đại hội đảng các cấp đến các cấp ủy trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Chủ động chỉ đạo xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Đặc biệt là hệ thống văn bản mẫu hướng dẫn đại hội đảng các cấp để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản và một số nội dung trọng tâm về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW, tiến tới Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức Hội nghị tập huấn về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW tiến tới Đại hội XIII của Đảng cho 350 cán bộ cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ 24, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự trên cơ sở danh sách cấp ủy đương nhiệm còn đủ điều kiện tái cử và danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo, quản lý và tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị. Đến nay, qua rà soát, nắm tình hình, 4/34 tổ chức đảng trực thuộc có bí thư cấp ủy (đồng thời là thủ trưởng đơn vị) không còn đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ tới và sẽ nghỉ hưu theo chế độ ngay sau đại hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã thông qua dự thảo Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ theo quy định.

Đã chỉ đạo Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022 với sự tham dự của cấp ủy 33 tổ chức đảng trực thuộc, Thường trực Đảng ủy và các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; ngay sau Đại hội có tổ chức họp, rút kinh nghiệm. Đến nay, đã có trên 60% chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo Kế hoạch số 1688-KH/ĐUNH ngày 28/10/2019 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành việc rà soát, nhận xét, báo cáo tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW theo Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 31/01/2020 của Đảng ủy Khối và Hướng dẫn số 1808-HD/ĐUNH ngày 21/02/2020 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của đại hội cấp trên trực tiếp.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đảng hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ 24, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định thành lập các tiểu ban (gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội) và chỉ đạo quyết liệt các tiểu ban tập trung triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành.

Tuy nhiên, do diễn biến của đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, khó lường, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng NHNN, ngày 20/3/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã ban hành văn bản số 1845-CV/ĐUNH chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đảm bảo tiến độ đại hội đảng các cấp trước tình hình dịch Covid-19; đến ngày 30/3/2020, ban hành văn bản số 2442-CV/ĐUNH về việc tạm hoãn đại hội đảng các cấp để tập trung cho công tác phòng, chống dịch cho đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời, chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy xây dựng phương án thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, đảng viên của đơn vị trong giải quyết công việc hằng ngày.

Đồng chí vừa nói tới công tác nhân sự đại hội, vậy công tác này được Đảng ủy cơ quan NHTW chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc cụ thể như thế nào?

Ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy cơ quan NHTW đã ban hành Hướng dẫn số 1739-HD/ĐUNH ngày 19/12/2019 về một số nội dung đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, trọng tâm là hướng dẫn công tác nhân sự đại hội. Theo đó, công tác nhân sự phải đảm bảo một số yêu cầu: (i) Đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. (ii) Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2021-2026 và các đoàn thể. (iii) Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; không bị tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự. (iv) Ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì phải chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận làm rõ theo quy định trước khi tiến hành đại hội; trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng và phân công người thay thế trước đại hội; những đảng viên có vấn đề về chính trị thì phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu làm đại biểu đại hội và giới thiệu bầu cấp ủy. (v) Cấp ủy phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp về đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trước khi tổ chức đại hội.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy cơ quan NHTW, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã và đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự đảng NHNN tiến hành rà soát danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, rà soát nhân sự đã quy hoạch dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, chủ động rà soát danh sách nhân sự cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn đủ tuổi tái cử và nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới (nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2020 - 2022) của các tổ chức đảng trực thuộc.

Công tác triển khai đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Đảng ủy cơ quan NHTW quán triệt kịp thời

Bên cạnh công tác nhân sự, việc xây dựng chu đáo các dự thảo văn kiện sẽ quyết định đến thành công của đại hội, thưa đồng chí?

Đúng như vậy. Đối với đại hội các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW, trên cơ sở hệ thống văn bản mẫu hướng dẫn đại hội đã ban hành, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo các ban chuyên trách của Đảng ủy rà soát, thẩm định và báo cáo, trình Ban Thường vụ phê duyệt.

Đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ 24, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các thành viên Tiểu ban Văn kiện phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng Đề cương Báo cáo chính trị, thông qua Tiểu ban, thông qua Ban Thường vụ để làm cơ sở xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại cuộc họp Tiểu ban ngày 6/3/2020, các thành viên đã thảo luận, thống nhất Chủ đề Đại hội và Khẩu hiệu hành động. Đến nay, theo báo cáo của Văn phòng Đảng ủy, dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị Đại hội đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Các mặt công tác khác của năm 2020 được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện thế nào, thưa đồng chí?

Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng bộ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, đạt chất lượng trong việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó là chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổ chức học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo, tổ chức xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ quan NHTW (1951 - 2020) và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự sâu sát, quyết liệt của Ban Cán sự đảng NHNN, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và sự đồng lòng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng nói chung và Đảng bộ cơ quan NHTW nói riêng, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ chung tay góp sức cùng cả hệ thống chính trị vượt qua đại dịch, hoàn thành chương trình công tác đã đề ra, sẵn sàng tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khi dịch bệnh được kiểm soát và không còn nguy cơ lây nhiễm.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quang Cảnh - Xuân Hải thực hiện

Nguồn:

Tags: Đảng NHTW

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,10
5,80
5,90
BIDV
0,10
-
-
-
3,30
3,30
3,60
4,20
4,20
5,80
5,80
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,30
3,30
3,60
4,20
4,20
5,80
5,80
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,60
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,20
5,40
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
2,55
2,65
2,75
4,30
4,10
4,80
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,83
3,83
3,83
6,55
6,80
7,15
7,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.040 23.250 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.070 23.250 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.028 23.258 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.060 23.235 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.050 23.230 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.050 23.230 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.056 23.271 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.048 23.248 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.050 23.230 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.070 23.220 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
54.750
55.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
54.750
55.200
Vàng SJC 5c
54.750
55.220
Vàng nhẫn 9999
53.200
53.700
Vàng nữ trang 9999
52.700
53.400