Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

10:25 | 19/10/2019

Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 5465/CT-KBNN về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống Nhà nước Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân
Nóng vấn đề giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công: Một số bộ, ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực
Ảnh minh họa

Chỉ thị 5465/CT-KBNN được ban hành nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp trong thực thi nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao.

Theo Chỉ thị, KBNN các tỉnh cần chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tận tình, chu đáo, nhất là trong việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; đối với các dự án được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu giải ngân của từng dự án cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tại từng thời điểm đảm bảo đúng quy định về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB nhằm phục vụ tốt công tác quản lý của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; công tác điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án và công tác khóa sổ, quyết toán theo niên độ ngân sách năm của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Cùng với đó, cần chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, để đảm bảo thanh toán kịp thời ngay sau khi có khối lượng hoàn thành theo đúng quy định của Chính phủ; không dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư (kể cả bằng văn bản) trong việc thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

Không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào

Kho bạc Nhà nước Việt Nam yêu cầu KBNN tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của KBNN. Chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Công tác kiện toàn, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn hệ thống KBNN nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch.

Chỉ thị nhấn mạnh, nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân cố tình vi phạm gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Công chức làm công tác kiểm soát chi tăng cường việc thực hiện nhập và kiểm soát số liệu giải ngân của từng dự án phát sinh tại mọi thời điểm hàng ngày vào chương trình tổng hợp báo cáo, đảm bảo số liệu báo cáo được kịp thời và chính xác.

Giám đốc KBNN các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN về số liệu, chất lượng báo cáo và thời gian nhập báo cáo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trường hợp có sự phản ánh về sai lệch số liệu báo cáo liên quan đến các Bộ, ngành và địa phương so với số liệu của KBNN tổng hợp thì phải có văn bản giải trình, báo cáo rõ nguyên nhân; đồng thời, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thu, chi NSNN hàng ngày theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai số liệu và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng tháng đối với từng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc các Bộ, Sở, ban ngành quản lý; đồng thời, chủ động báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp định kỳ hàng tháng về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, trong đó báo cáo cụ thể các vướng mắc, tồn tại và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019.

Tăng cường kỷ luật công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hệ thống KBNN năm 2019, Chỉ thị yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp phải chú trọng một số nội dung:

Một là, không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành, bám sát tình hình triển khai thực tế trên địa bàn (nhất là tại KBNN cấp huyện) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi, đảm bảo công tác kiểm soát chi được chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ và báo cáo kịp thời với các đơn vị thuộc KBNN để đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Ba là, chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công chặt chẽ theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công và thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán.

Bốn là, thực hiện phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc theo quy định; đối với phương thức "kiểm soát trước, thanh toán sau", đảm bảo thời gian kiểm soát thanh toán chậm nhất 03 ngày làm việc theo quy định tại Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của KBNN ban hành kèm theo quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN.

Năm là, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng thông tin điện tử của KBNN, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN.

Nguồn: Chinhphu.vn

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.310 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.174 23.324 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.180 23.285 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.170 23.300 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.170 23.300 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.149 23.311 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.155 23.315 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.300
48.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.300
48.200
Vàng SJC 5c
47.300
48.220
Vàng nhẫn 9999
47.000
48.000
Vàng nữ trang 9999
46.700
48.000