Ngăn chặn suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên:

Giải pháp và thực tiễn áp dụng tại Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch

10:50 | 28/10/2021

Tháng 1/2021, tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm được xếp hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Tháng 10/2021, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này".

Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

giai phap va thuc tien ap dung tai dang bo vietcombank so giao dich

Thực tiễn cho thấy từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong ba nhiệm kỳ gần đây, Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, khóa XII và khóa XIII đều thể hiện quyết tâm, sự kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Tuy nhiên, ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu... làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước...

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch đã thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, và thông qua giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tránh sai lầm và mất phương hướng.

Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy đã triển khai tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo toàn bộ đảng viên tại Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm khơi dậy ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Phát động cuộc thi “Khơi dậy khát vọng phát triển Vietcombank Sở Giao dịch” trong toàn Đảng bộ.

Hai là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đây là giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp uỷ cấp trên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, tích cực đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch đã vận dụng các nội dung tại Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban bí thư khoá X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 6/7/2018. Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch và các chi bộ liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình mới theo hướng đơn giản về hình thức nhưng phong phú, sâu sắc, thiết thực về nội dung; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính thiết thực, hiệu quả; thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu (công tác cán bộ, tài chính, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản).

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của quần chúng, cán bộ, đảng viên.

giai phap va thuc tien ap dung tai dang bo vietcombank so giao dich

Ba là, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực.

Công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Các nội dung của công tác tổ chức cán bộ rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: tổ chức bộ máy, các quy trình, quy định về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp bậc lương…

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Vietcombank về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, tuân thủ nguyên tắc quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình.

Công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo được thực hiện đúng quy trình, quy định của Vietcombank. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện hàng tháng thông qua chấm điểm KPI đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đánh giá đúng mức độ hoàn thành công việc, mức độ đóng góp của cán bộ đối với hoạt động kinh doanh của Vietcombank Sở Giao dịch. Kết quả KPI hàng tháng được công khai để cán bộ, đảng viên chủ động nắm bắt tình hình thực hiện và cũng được coi là căn cứ để Sở Giao dịch xét khen thưởng hàng quý cho cán bộ có thành tích xuất sắc, là cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm hàng năm.

Triển khai thực hiện tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cho cán bộ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích mạnh mẽ mọi sáng kiến, cải tiến trong công tác khách hàng, công việc chuyên môn nhằm ứng dụng vào thực tiễn hoạt động đạt hiệu suất cao nhất trong thực hiện chỉ tiêu kinh doanh và các nhiệm vụ khác.

Cử các cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, cử đảng viên dự bị tham dự lớp Bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, xét kết nạp cho các đảng viên mới.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng.

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng bộ và các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

Đảng ủy Vietcombank Sở Giao dịch đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ: chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giao dịch và của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao dịch. Chương trình kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, nội dung kiểm tra, giám sát sát với hoạt động thực tế và phù hợp tình hình hoạt động của đơn vị, đưa thêm vào kiểm tra, giám sát các nội dung về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm tra giám sát.

Phạm Trung Kiên, Chi bộ 3 - Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.624 24.854 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.654 24.854 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.635 24.855 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.854 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.854 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.698 24.854 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.692 24.852 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.854 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.854 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.600
Vàng SJC 5c
66.600
67.620
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750