Nam Định: Tạo chuyển biến tích cực trong tín dụng chính sách

08:02 | 09/05/2022

Đó là đánh giá của UBND tỉnh Nam Định trong báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

nam dinh tao chuyen bien tich cuc trong tin dung chinh sach Tín dụng chính sách là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững
nam dinh tao chuyen bien tich cuc trong tin dung chinh sach Tín dụng chính sách: Trợ lực quan trọng cho Hà Nam phát triển nông thôn mới
nam dinh tao chuyen bien tich cuc trong tin dung chinh sach Người tổ trưởng tận tâm làm “cầu nối” tín dụng ưu đãi

Tăng cường chỉ đạo với tín dụng chính sách

Theo UBND tỉnh Nam Định, thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, các huyện, thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, cấp ủy chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và được đưa vào kế hoạch, hoạt động của đơn vị.

Trong đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp của tỉnh Nam Định thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng nâng cao vai trò của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là Chủ tịch UBND cấp xã, qua đó nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách ngay từ cơ sở. Tiếp thu tinh thần của Chỉ thị 40-CT/TW, cùng với việc tham gia vào Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện của Chủ tịch UBND cấp xã, vai trò của chính quyền cơ sở được phát huy tối đa, thực sự vào cuộc cùng NHCSXH trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi hiệu quả, chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

nam dinh tao chuyen bien tich cuc trong tin dung chinh sach
Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nam Định họp phiên thường kỳ quý I/2022

Đặc biệt, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, cung cấp danh sách và xác nhận đối tượng cho vay vốn kịp thời làm căn cứ để NHCSXH cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với việc cấp tín dụng ưu đãi của NHCSXH, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các hội đoàn thể phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình đến hộ vay vốn để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Làm tốt công tác tham mưu

Triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và phòng giao dịch các huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân, UBND các cấp tiếp tục dành một phần nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg, văn bản số 418-CV/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 102/KH-UBND của UBND tỉnh, ngân sách tỉnh và một số huyện đã đưa nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH vào dự chi ngân sách năm 2022 và ngay từ đầu năm đã chuyển nguồn vốn ủy thác bổ sung cho NHCSXH kịp thời có vốn đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong quý I/2022, ngân sách các cấp đã bổ sung 18,2 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 3,8 tỷ đồng). Đến nay, tổng nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH Nam Định đạt 54,49 tỷ đồng, tăng 17,22 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 114,8% kế hoạch giao.

nam dinh tao chuyen bien tich cuc trong tin dung chinh sach
Cán bộ NHCSXH huyện Ý Yên giao dịch tại xã

Bên cạnh việc quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay, chính quyền các địa phương đã bố trí Điểm giao dịch tại UBND các xã, phường, thị trấn để NHCSXH đưa vốn đến người dân thuận lợi, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận với tín dụng ưu đãi. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 218 Điểm giao dịch xã của NHCSXH được chính quyền cấp xã bố trí ngay trong khuôn viên của UBND xã, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như điều kiện làm việc tốt để NHCSXH triển khai các hoạt động giao dịch với khách hàng được thuận lợi.

Chủ tịch UBND cấp xã đã chủ động tham gia giám sát, chỉ đạo buổi giao dịch tại xã, đặc biệt việc tham gia họp giao ban với NHCSXH, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ TK&VV hàng tháng được Chủ tịch UBND xã, phường coi đó như là một trách nhiệm và thường xuyên tham gia. Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, huyện và UBND cấp xã luôn phân bổ kịp thời nguồn vốn bổ sung theo đúng quy định, điều hòa nguồn vốn giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được sử dụng triệt để, không để đọng lãng phí vốn. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay dân chủ, công khai, đúng đối tượng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn của hộ vay đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích vay, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật để hộ vay sử dụng vốn hiệu quả.

Tiếp tục bổ sung vốn từ ngân sách địa phương

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Nam Định đang thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn đạt 3.645,3 tỷ đồng. Dư nợ đến hết quý I/2022 đạt khoảng 3.530 tỷ đồng, so với 31/12/2021 tăng 93 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch dư nợ, với 97.583 hộ gia đình đang còn vay vốn.

Trong những năm qua, nguồn vốn của Trung ương cùng với nguồn vốn ủy thác tại địa phương đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, quý I/2022, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho gần 3 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng tạo việc làm cho trên 700 lao động; 1.150 HSSV được vay vốn có điều kiện tiếp tục theo học; xây dựng 7.500 công trình nước sạch và vệ sinh.

Với những kết quả đạt được, ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Nam Định cho biết, thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 418-CV/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 102/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW; Tham mưu đưa các hoạt động, văn bản tín dụng chính sách xã hội tại NHCSXH vào các kỳ họp của HĐND, UBND, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội khác.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định là tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu NHCSXH Việt Nam giao tăng hàng năm và hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ; các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho hộ vay trong Chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, cho vay đúng đối tượng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; củng cố Tổ TK&VV trung bình, yếu; tổ chức tập huấn cho 100% các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách. Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo kịp thời để làm cơ sở cho NHCSXH cho vay đảm bảo quyền lợi cho người nghèo được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đã của Nhà nước có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và NHCSXH.

Chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bao tiêu sản phẩm, định hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi; lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng các mô hình kinh tế hộ, dự án tiểu vùng điển hình để nhân rộng; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và tư vấn cho hộ nghèo, cận nghèo làm quen với nền sản xuất hàng hóa, hỗ trợ hoạt động tín dụng chính sách đạt hiệu quả cao hơn.

Văn Chung

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.570 24.840 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.610 24.845 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.560 24.850 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.852 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.848 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.850 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.610 24.850 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.607 24.848 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.852 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.640 24.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.650
67.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.650
67.450
Vàng SJC 5c
66.650
67.470
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750