Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

Nâng cao nhận thức về học và làm theo gương Bác trong tình hình mới

10:43 | 14/05/2021

Agribank luôn chú trọng nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đơn vị về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua và học tập làm theo Bác, tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020 do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức vừa qua, Đảng bộ Agribank vinh dự là một trong 25 tập thể xuất sắc tiêu biểu được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được bổ sung, phát triển qua mỗi nhiệm kỳ. Quán triệt việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả rất tích cực, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân.

nang cao nhan thuc ve hoc va lam theo guong bac trong tinh hinh moi
Ảnh minh họa

Là một trong các ngân hàng thương mại nhà nước có vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một NHTM 100% vốn nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Với quy mô, mạng lưới rộng lớn và đội ngũ cán bộ nhân viên gần 40.000 người, để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đồng bộ, toàn diện gắn với các giải pháp xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp Agribank, đạo đức công vụ; cụ thể hóa thành “Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Agribank theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng kế họach chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó, đặt trọng tâm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành; thay đổi quy trình, thủ tục giao dịch nhằm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng trong giao dịch nhưng an toàn và hiệu quả; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; triển khai phong trào cán bộ Agribank là đại sứ thương hiệu, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ theo Cẩm nang văn hóa Agribank, Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank thấm nhuần, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hàng năm, cán bộ thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền bình quân trên 120 tỷ đồng (riêng trong 5 năm 2015 - 2019, cán bộ Agribank đã trả lại 182.707 món/tổng số tiền trên 610 tỷ đồng).

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Tỷ lệ đảng viên, cán bộ tham gia học tập Nghị quyết đạt 96%; Đảng ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Tổng giám đốc xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện; Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và kế hoạch hành động của người đứng đầu, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, công tác tự phê bình, phê bình đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trọng tâm là Chương trình hành động khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nhận diện rõ hơn để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tăng cường phối hợp, quan tâm thực hiện kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nhằm tăng tính thuyết phục trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, chú trọng đẩy mạnh, nêu gương người tốt việc tốt theo đúng tinh thần của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Agribank xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó, nghiên cứu sâu hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác sơ kết, tổng kết hàng năm và toàn khóa; Tăng cường các hình thức thông tin tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Đề cao tính nêu gương của người đứng đầu. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuân thủ thực hiện Cẩm nang văn hóa Agribank, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, góp phần xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; luôn kiên định con đường XHCN, lý tưởng Cộng sản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối; kết hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và văn hoá Agribank; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, tâm huyết với công việc, vững vàng về tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế. Cùng với đó là đảm bảo lãnh đạo hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn hoạt động này với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, chủ nghĩa cá nhân; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng và chuyên môn, tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm.

Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đơn vị về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Năm 2021 là năm gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam. Đối với Agribank, đây là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chiến lược kinh doanh 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, sẵn sàng lộ trình cổ phần hóa. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ và toàn hệ thống Agribank mong muốn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa, qua đó tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, người lao động, cùng hướng đến mục tiêu chung vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, khó lường, cùng dựng xây Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.250 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.770 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.250 23.536 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.200
67.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.200
67.200
Vàng SJC 5c
66.200
67.220
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000