Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động

10:02 | 08/04/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xây dựng Kế hoạch số 35/CĐNH nhằm “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018 - 2023”. 

nang cao phuc loi loi ich cho doan vien va nguoi lao dong

Kế hoạch trên nhằm tạo bước đột phá trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động; phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn; xây dựng được các chương trình phúc lợi, lợi ích riêng của đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn Việt Nam; là giải pháp quan trọng để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. Kế hoạch cũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động trong việc chăm lo, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Theo đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên công đoàn được quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần và được hỗ trợ kịp thời trong trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Có từ 70% trở lên đoàn viên công đoàn được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận, thông tin về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động 60% trở lên đoàn viên công đoàn ở đơn vị, doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Cùng với đó, phấn đấu 85% đoàn viên và người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng, do tổ chức công đoàn tổ chức hoặc phối hợp với chuyên môn tổ chức; Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo có chứng chỉ về lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ công đoàn không chuyên trách từ Chủ tịch công đoàn bộ phận, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên và ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trở lên được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn phù hợp. Phấn đấu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Đảng, giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 80% trở lên các cuộc kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động.

Cụ thể hóa các mục tiêu trên, công đoàn các cấp nghiên cứu, tham gia tích cực, kịp thời việc xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động. Chú trọng đề xuất những quy định có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động về tiền lương, tiền thưởng, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng nghề nghiệp. Khảo sát, thu thập thông tin, báo cáo của các cấp công đoàn, để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn và pháp luật khác liên quan đến lợi ích của đoàn viên và người lao động.

*****

Để nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các nội dung thương lượng có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, tập trung vào các nội dung: Tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các chế độ phúc lợi vào dịp lễ, Tết cho đoàn viên và người lao động... Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 04A/NQ-CĐNH ngày 30/9/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về “Chăm lo đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng thông qua ký kết thỏa ước lao động tập thể”.  

Công đoàn ngân hàng các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động theo đúng quy định để phát huy cao nhất quyền dân chủ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo dân chủ công khai, công bằng trong thực hiện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Chủ động xác định nội dung đối thoại, đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động để chuẩn bị nội dung đối thoại, phân loại nội dung ưu tiên đối thoại và đề nghị người sử dụng lao động đối thoại đột xuất về những vấn đề bức xúc mà đoàn viên và người lao động cần giải quyết. Công đoàn chủ động, tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, như: Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nội quy lao động, Quy chế tiền lương, tiền thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế đào tạo nâng cao trình độ; Quy chế tuyển dụng...

*****

Cùng với đó, giới thiệu, thông tin tới đoàn viên, người lao động các chương trình thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với các đối tác nhằm mang đến cho đoàn viên công đoàn nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu. Huy động nguồn lực và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn trong thời gian tới. Đề xuất với chuyên môn đồng cấp áp dụng chương trình giảm giá từ 10% - 15% tại các nhà hàng, nhà nghỉ so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn có thể đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ; đề xuất với chuyên môn đồng cấp xây dựng các chương trình học bổng để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn hoặc con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong hệ thống.

Các cấp công đoàn tổ chức hoặc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động tham quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí, ưu tiên đối tượng là đoàn viên công đoàn, chồng, hoặc vợ và con đoàn viên công đoàn. Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chuyên môn, kỹ năng, ý thức, tác phong, thói quen tốt cho đoàn viên và xây dựng môi trường làm việc sạch đẹp, đoàn kết, hòa thuận, cởi mở để phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo, cống hiến của đoàn viên và người lao động.

Tạo điều kiện cho đoàn viên được có nhiều cơ hội và điều kiện học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn; chủ động bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức các chương trình tập huấn, tọa đàm, nói chuyên thời sự, để nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, niềm tin đối với Đảng và chế độ của đoàn viên và người lao động

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn, chăm lo phúc lợi, lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Các hoạt động an sinh xã hội của tổ chức công đoàn cần tập trung trước hết dành cho đoàn viên, người lao động là đoàn viên công đoàn sau đó mới đến các đối tượng khác cùng hoàn cảnh.

Thanh Thủy

Nguồn:

Tags: công đoàn

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.290 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.110 23.290 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.110 23.290 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.100 23.280 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.110 23.280 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.110 23.280 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.100 23..310 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.096 23.296 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.120 23.280 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.140 23.270 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
49.520
49.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
49.520
49.900
Vàng SJC 5c
49.520
49.920
Vàng nhẫn 9999
49.130
49.680
Vàng nữ trang 9999
48.780
49.530