Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

15:06 | 25/12/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của NHNN nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong ngành.

Ảnh minh họa

Kế hoạch yêu cầu: Bám sát các nội dung, yêu cầu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phổ biến kịp thời, thường xuyên các chính sách, văn bản pháp luật đến mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng được trang bị đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX); Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX); (ii) Tăng cường cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kịp thời phân công cán bộ, báo cáo viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; Phát huy vai trò đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các đơn vị báo chí, giảng viên trong các cơ sở đào tạo của ngành Ngân hàng, cán bộ phụ trách công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; Có các hình thức thi đua, khen thưởng xứng đáng nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.

Trong năm 2020, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai phổ biến các văn bản sau:

Các văn bản Luật, Pháp lệnh

Các văn bản Luật, Pháp lệnh được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cuối năm 2019 và trong năm 2020, như: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Các văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng

Các văn bản Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo và các Thông tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng. Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Tiếp tục thực hiện phổ biến, giới thiệu Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

Các văn bản pháp luật khác

Các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực dân sự, đất đai, đầu tư công, xây dựng, thuế,...

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Thống đốc.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.350 23.560 24.773 25.957 28.032 29.028 208,11 218,71
BIDV 23.390 23.570 25.160 25.995 28.367 28.968 209,82 218,27
VietinBank 23.350 23.540 25.137 25.972 28.339 28.979 210,49 218,19
Agribank 23.370 23.520 25.054 26.604 28.322 28.923 212,19 217,00
Eximbank 23.380 23.550 25.061 25,645 28.372 29.033 212,78 217,75
ACB 23.380 23.550 25.052 25.596 28.542 29.088 213,60 218,23
Sacombank 23.360 23.580 25.140 29.003 28.467 29.003 212,73 219,25
Techcombank 23.365 23.565 24.894 25.880 28.122 29.080 211,92 218,98
LienVietPostBank 23.380 23.560 24.961 25.941 28.361 29.330 211,80 222,95
DongA Bank 23.410 23.540 25.120 25.530 28.410 28.910 209,70 216,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.550
48.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.550
48.400
Vàng SJC 5c
47.550
48.420
Vàng nhẫn 9999
45.100
46.100
Vàng nữ trang 9999
44.700
45.800