Quán triệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Ngân hàng năm 2019

18:26 | 05/04/2019

Ngày 5/4/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và công tác đầu tư xây dựng của ngành Ngân hàng năm 2019. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, để đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về THTK, CLP và công tác đầu tư xây dựng toàn Ngành trong năm 2018, cũng như phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, những nội dung cốt lõi của Chương trình hành động năm 2019 ban hành theo Quyết định số 460a/QĐ-NHNN ngày 18/3/2019 của Thống đốc NHNN và những định hướng công tác đầu tư xây dựng năm 2019, hôm nay, NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt trong toàn Ngành nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức để Thủ trưởng đơn vị từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP và công tác đầu tư xây dựng một cách có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.


Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2018, nhìn chung, các đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, phổ biến về vai trò, mục tiêu của THTK, CLP trong hoạt động của Ngành nói chung và của đơn vị nói riêng. Do vậy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Ngân hàng đã nâng tầm nhận thức về công tác THTK, CLP, đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp về THTK, CLP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều đó đã mang lại sự chuyển biến và kết quả rõ rệt trong công tác THTK, CLP của ngành Ngân hàng.

Hệ thống NHNN đã triệt để tiết kiệm chi phí so với kế hoạch do Bộ Tài chính giao trong các lĩnh vực: kinh phí quản lý, mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong ngành Ngân hàng cũng đã chủ động điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; vừa gia tăng các khoản doanh thu, đặc biệt là các khoản doanh thu từ hoạt động dịch vụ; đẩy mạnh tiết kiệm chi phí quản lý. Do vậy, hầu hết các đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2018.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, NHNN đã đẩy mạnh việc hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức áp dụng đối với các đơn vị NHNN; các quy định về phê duyệt danh mục dự án nhóm A, B đối với các đơn vị do NHNN làm chủ sở hữu. Đồng thời, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn đối với quá trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện của từng dự án. Do vậy, năm 2018, các đơn vị NHNN đã nâng cao tỷ lệ hoàn thành kế hoạch so với năm 2017, đạt hơn 90% trở lên về khối lượng; số lượng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khá lớn, trong đó có nhiều công trình trọng tâm, trọng điểm như Trụ sở chính tại 504 Xã Đàn, Trụ sở làm việc của nhiều chi nhánh… Các TCTD và doanh nghiệp cũng đã tổ chức triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đối với danh mục dự án đã được Thống đốc phê duyệt

Hội nghị xác định, việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của năm 2019 và tạo cơ sở để hoàn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020. Theo đó, việc THTK, CLP năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2019 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 của NHNN; Quản lý tài chính chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định, đặc biệt là nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kế hoạch tài chính của các đơn vị và quản lý, sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán hoặc mức khoán được giao; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống NHNN, các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN quản lý; Cùng với đó, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mặt khác, triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; năng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm kinh phí để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quản lý lao động, thời gian lao động làm cơ sở đẩy mạnh THTK, CLP; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm chi phí cho các TCTD và doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp vó vốn nhà nước trong ngành Ngân hàng do NHNN là đại diện chủ sở hữu.


Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, Chi nhánh NHNN các tỉnh/ thành phố, các TCTD trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP, công tác đầu tư xây dựng, Quy chế Quản lý tài chính, Chi tiêu nội bộ của NHNN.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh, qua báo cáo đánh giá cũng như ý kiến phát biểu của các đơn vị cho thấy, công tác THTK, CLP và đầu tư xây dựng của ngành Ngân hàng thời gian qua nói chung và trong năm 2018 nói riêng được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, toàn diện theo các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định.

Để việc triển khai Chương trình hành động về THTK, CLP và công tác đầu tư xây dựng năm 2019 tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được của những năm trước và nâng cao hiệu quả hơn nữa, Phó Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của năm 2019, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP. Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động và chế độ báo cáo về THTK, CLP. Thực hiện phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân liên quan để triển khai thực hiện, hiệu quả, chất lượng.

Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa công tác hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý lao động và thời gian lao động để làm cơ sở THTK, CLP, đặc biệt là các văn bản, quy định hướng dẫn để triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các quy định, hướng dẫn về tài chính, đầu tư xây dựng áp dụng cho các đơn vị NHNN. Triệt để tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tiết kiệm đề ra trong chương trình hành động.

Việc đưa công nghệ vào sẽ giải quyết được rất nhiều chi phí. Đầu tư công nghệ chính là vừa đổi mới, tăng cường hiệu quả chung cho xã hội nhưng cũng là tăng tính hiệu quả cho hệ thống nói riêng. Đó cũng là một trong những nội dung đặt ra trong công tác tiết kiệm, cần tăng cường những dự án lớn có hiệu quả, tăng cường tính dùng chung, có tính quy hoạch chung tạo hiệu quả chung, tiết kiệm chung cho toàn Ngành.

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về vấn đề mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài sản, trụ sở làm việc: Cố gắng đáp ứng tốt nhất để phục vụ yêu cầu quản lý của NHNN. Các NHTM đáp ứng được yêu cầu kinh doanh cũng như quản lý tài sản, quản trị của mình nhưng phải đầu tư đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Tiếp tục quản lý tốt việc sử dụng lao động, tiết kiệm lao động. Đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý. Tăng cường năng suất lao động để mỗi cán bộ, công chức nhà nước từ Trung ương tới chi nhánh phát huy tốt thời gian lao động, ý thức chấp hành tốt kỷ luật lao động, đó chính là tiết kiệm thời gian, công sức. Đẩy mạnh cải cách hành chính để giảm bớt chi phí không cần thiết trong nội bộ.

Với các NHTM, Phó Thống đốc đề nghị triển khai tốt các vấn đề về quản lý tài chính, quản lý công tác xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công cụ, đặc biệt lưu ý vấn đề tài trợ, quảng cáo, tiếp thị...

Các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc xây dựng và triển khai công tác THTK, CLP tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng. Thủ trưởng các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hệ thống NHNN, Phó Thống đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục củng cố, xây dựng có hiệu quả những nơi cần thiết, có tính tầm nhìn trước mắt và lâu dài để đảm bảo hiệu quả của các dự án xây dựng với mục tiêu vừa tạo cơ sở vật chất quản lý kho tàng, tiền của của nhà nước, vừa nâng cao vị thế của NHNN trong nền kinh tế, cũng như trong hệ thống ngân hàng Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai tích cực, có hiệu quả các biện pháp tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2019 của NHNN.

Phó Thống đốc cũng cho biết, NHNN sẽ sớm thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án hiện nay của NHNN. Trên cơ sở mô hình quản lý đầu tư mới sẽ có hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, rà soát lại Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2019…

Về việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp, Vụ Tài chính – Kế toán rà soát, nghiên cứu, trình Thống đốc ban hành quy định mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành về quản lý vốn nhà nước tại các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do NHNN làm đại diện chủ sở hữu. Các đơn vị cần quán triệt thực hiện công tác phê duyệt danh mục dự án. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo danh mục dự án đã được Thống đốc phê duyệt. Người đại diện tại các đơn vị có vốn nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ đã đề xuất khi trình phê duyệt danh mục Dự án…

PV

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.230 25.454 26.328 30.048 30.559 202,96 216,22
BIDV 23.110 23.230 25.536 26.291 30.166 30.746 207,20 214,02
VietinBank 23.100 23.230 25.454 26.289 30.042 30.682 210,07 216,07
Agribank 23.125 23.220 25.472 25.864 30.095 30.584 210,48 214,31
Eximbank 23.110 23.220 25.484 25.836 30.160 30.577 211,29 214,20
ACB 23.105 23.225 25.478 25.829 30.259 30.569 211,36 214,27
Sacombank 23.075 23.237 25.493 26.110 30.224 30.638 210,48 215,06
Techcombank 23.096 23.236 25.234 26.240 29.848 30.787 209,84 217,11
LienVietPostBank 23.100 23.220 25.423 25.897 29.202 30.657 210,84 214,79
DongA Bank 23.130 23.220 25.330 25.670 29.670 30.080 206,10 211,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
43.500
43.970
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
43.500
43.950
Vàng SJC 5c
43.500
43.970
Vàng nhẫn 9999
43.550
44.100
Vàng nữ trang 9999
43.150
43.950