• Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành 949 cuộc thanh tra

    - 08:05 | 22/04/2019

    Trong 3 tháng đầu năm 2019 Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành 949 cuộc thanh, kiểm tra với số thuế truy thu, truy hoàn và phạt: 278,5 tỷ đồng; giảm lỗ: 163 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 29 tỷ đồng.

    Trước         Sau