• Đến năm 2030, nâng mức lương khu vực công phù hợp với CPI

    - 08:13 | 21/08/2018

    Đó là một trong những nội dung trong trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối ...

    Trước         Sau