• Chặng đường không trải hoa hồng

    - 08:00 | 12/02/2021

    Việc phát triển ngân hàng số tại Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ hạn chế của khung khổ pháp lý, các vấn đề nội tại của các ngân hàng và các vấn đề bảo mật thông tin.

    Trước         Sau