• Thêm cơ hội cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

    - 09:20 | 07/09/2021

    Thành phố Fukuoka trở thành địa phương thứ 8 của Nhật Bản tiếp nhận sinh viên ngành Điều dưỡng của Đại học Đông Á (Đà Nẵng) có khoảng thời gian thực tập (internship) và làm việc tại Nhật.

  • Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

    - 08:50 | 27/11/2019

    Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược với quan điểm chỉ đạo là quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu ...

    Trước         Sau