• NAPAS hỗ trợ các ngân hàng hoàn thành chuyển đổi VCCS

    - 16:02 | 01/09/2021

    Theo Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến ngày 31/12/2021, 100% thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở (VCCS) về thẻ chip nội địa. 

    Trước         Sau