• Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành Ngân hàng

    - 10:44 | 11/04/2019

    Ngày 11/4/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị do ...

  • Đến năm 2030, nâng mức lương khu vực công phù hợp với CPI

    - 08:13 | 21/08/2018

    Đó là một trong những nội dung trong trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối ...

    Trước         Sau