• BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

    - 11:12 | 17/04/2021

    Ngày 16/04/2021, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV(BIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.498.965 cổ phần, chiếm 89,96% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

    Trước         Sau