• Đại lý ngân hàng: Khung khổ pháp lý phải phù hợp

    - 14:00 | 26/07/2021

    NHNN đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt (thay thế Nghị định số 110/2014/NĐ-CP) trình Chính phủ ban hành. Dự thảo cho phép các ngân hàng uỷ thác cho các bên thứ ba làm đại lý ...

  • Nối dài cánh tay trong cung cấp dịch vụ tài chính

    - 09:15 | 18/09/2020

    Theo kế hoạch, trong thời gian ngắn sắp tới NHNN sẽ trình các Nghị định liên quan tới một số vấn đề lớn, trong đó có đại lý ngân hàng nhằm góp phần tạo hành lang pháp lý cho phát triển tài chính toàn diện. 

    Trước         Sau