• Nối dài cánh tay trong cung cấp dịch vụ tài chính

    - 09:15 | 18/09/2020

    Theo kế hoạch, trong thời gian ngắn sắp tới NHNN sẽ trình các Nghị định liên quan tới một số vấn đề lớn, trong đó có đại lý ngân hàng nhằm góp phần tạo hành lang pháp lý cho phát triển tài chính toàn diện. 

    Trước         Sau