• Quốc hội dự kiến chương trình giám sát năm 2020

    - 09:01 | 03/06/2019

    Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan theo quy định của pháp luật, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 và tình hình thực tế, tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 7, ...

    Trước         Sau