• Dự luật PPP: Cân bằng lợi ích giữa các bên

    - 09:51 | 06/09/2019

    Vấn đề khó của dự Luật Đầu tư theo phương thức PPP đó là chia sẻ rủi ro nhưng cũng phải cân bằng rủi ro và đảm bảo lợi ích của cả Nhà nước và nhà đầu tư...

    Trước         Sau