• Chưa thể bỏ hạn mức tín dụng

    - 09:22 | 16/06/2022

    Để tiến đến bỏ cơ chế hạn mức tín dụng cần có lộ trình thích hợp, chuẩn bị và vận hành hiệu quả các công cụ chính sách thay thế.

  • Nới hạn mức tín dụng phục vụ nhu cầu cuối năm

    - 10:04 | 16/12/2020

    NHNN Việt Nam vừa tăng thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số NHTM có kế hoạch tăng trưởng tín dụng tốt trong năm 2020. Việc nới room tín dụng diễn ra ở cả 3 nhóm ngân hàng: NHTM Nhà nước, NHTMCP và ...

    Trước         Sau