• Nỗ lực ngăn chặn gian lận xuất xứ

    - 12:00 | 08/11/2019

    Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan xây dựng văn bản chỉ đạo chung cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan trong Tổng cục nhằm tăng cường chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ...

    Trước         Sau