• Việt Nam kiểm soát tốt hoạt động thanh toán

    - 18:14 | 19/07/2019

    Hội thẻ Ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ) vừa tổ chức Hội nghị Quản lý rủi ro thẻ năm 2019 với chủ đề “Xu hướng rủi ro đối với các loại hình thanh toán mới”. 

    Trước         Sau