• Hoàn thiện khung pháp lý cho tiền điện tử

    - 10:05 | 04/12/2019

    Theo NHNN, nghiên cứu khung pháp lý, chính sách và biện pháp quản lý hoạt động cung ứng tiền điện tử của một số quốc gia cho thấy, tiền điện tử không phải là một loại tiền tệ mới mà chỉ là hình thái biểu ...

    Trước         Sau