• Hợp lực hạn chế tín dụng đen

    - 08:08 | 10/04/2019

    Ngày 9/4/2019, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, NHNN Việt Nam  tổ chức cuộc họp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong việc triển khai các giải pháp mở rộng ...

  • Hợp lực giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động QTDND

    - 10:15 | 22/03/2019

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện thành công nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống QTDND theo Đề án “Cơ cấu ...

    Trước         Sau