• Hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

    - 09:06 | 19/06/2019

    Đó là một trong những nội dung chính của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí ...

    Trước         Sau