• Ngân tín Phú Yên thời chống Mỹ

    - 09:18 | 30/04/2019

    Sự hy sinh thầm lặng của các anh các chị đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng quê hương Phú Yên, đồng thời viết thêm những trang sử trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Ngân hàng Việt Nam.

    Trước         Sau