• 'Gạn đục khơi trong' luồng vốn FDI

    - 08:42 | 09/09/2019

    Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), để cơ cấu lại chính sách, gạn đục khơi trong luồng vốn và xử lý các vấn đề phát sinh…

    Trước         Sau