• Quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của TCTD

    - 08:51 | 07/01/2019

    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu ...

    Trước         Sau