• Sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN

    - 08:01 | 05/04/2021

    NHNN vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng ...

    Trước         Sau