• Động lực mới của tăng trưởng bao trùm

    - 09:40 | 20/12/2019

    Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 đặt ra mục tiêu tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này là ...

    Trước         Sau