• Đánh thức vòng Xòe

    - 09:18 | 26/09/2022

    Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã chứng minh sức sống mãnh liệt, vị trí đặc biệt quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể này ...

    Trước         Sau