• Dấu ấn tín dụng chính sách vùng cao Than Uyên

    - 14:07 | 25/11/2022

    Phòng giao dịch NHCSXH huyện Than Uyên trong 20 năm qua đã làm tốt nhiệm vụ chính là cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác thông qua phương thức ủy thác từng phần; quản lý, bảo toàn nguồn vốn tín dụng ưu ...

    Trước         Sau