• Vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

    - 09:28 | 31/01/2020

    144 nghìn tỷ đồng là số vốn đăng ký của một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trong tháng 1/2020, chiếm 53,9% tổng số vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước là thông tin đáng ...

  • Sẽ giảm mạnh phí đăng ký doanh nghiệp

    - 18:23 | 27/05/2019

    Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

    Trước         Sau