• Chuẩn hóa cho vay tiêu dùng

    - 13:00 | 02/12/2019

    Thông tư quy định, công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng (cho vay tiền mặt) đối với khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo quan hệ tín dụng tra cứu tại Trung tâm Thông tin tín dụng ...

  • Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

    - 07:30 | 26/08/2018

    Đối với quản lý sử dụng thiết bị di động, Thông tư 18 nêu rõ: Các thiết bị di động khi kết nối vào hệ thống mạng nội bộ của tổ chức phải được đăng ký để kiểm soát. 

    Trước         Sau