• Bước đột phá về cơ chế cho vay

    - 11:00 | 13/02/2017

    Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN là cực kỳ quan trọng vì nó điều chỉnh hoạt động tín dụng - vốn mang lại hơn 70% nguồn thu của các TCTD và tác động đến phần lớn khách hàng.

    Trước         Sau