• Tiếp lửa truyền thống - Vững bước tiên phong

    - 10:55 | 30/09/2020

    Là tập thể có số lượng đảng viên đứng thứ hai trong toàn hệ thống nhưng  với phương châm “Đổi mới sáng tạo - Phát triển - Tăng trưởng bền vững”, lấy đường lối của Đảng làm “kim chỉ nam”, soi sáng dẫn đường cho ...

    Trước         Sau