• Về vùng đất

    - 09:05 | 23/08/2019

    Ngoài yếu tố thiên nhiên, từng loại sản phẩm trà Tân Cương còn là kết tinh của trí tuệ  và kinh nghiệm truyền nghề từ ngàn xưa của người dân nơi đây.

    Trước         Sau