• Điểm lại thông tin kinh tế tuần đầu năm 2020

    - 07:57 | 06/01/2020

    Tuần qua Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Tốc độ tăng tổng ...

    Trước         Sau