Thi đua là động lực để VAMC hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

15:49 | 22/07/2020

Thực hiện kế hoạch số 11 ngày 3/9/2019 của NHNN về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; nhằm đánh giá, tổng kết các thành tựu đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020, đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của VAMC; và hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 22/7/2020, VAMC đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I năm 2020.

Công tác thi đua khen thưởng chuyển biến tích cực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch HĐTV VAMC nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của VAMC trong 5 năm qua, đồng thời là ngày hội tôn vinh tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và làm việc.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại VAMC đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều gương điển hình tiên tiến, cá nhân, tập thể đã đạt nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào thành tích chung của VAMC. Năm 2020 là năm bản lề với những hoạt động của VAMC, tiếp tục nâng cao năng lực về vốn, công nghệ, con người tạo động lực mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết 1058 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 42 của Quốc hội về việc thí điểm tái cơ cấu TCTD và xử lý nợ xấu thành công theo kỳ vọng của Chính phủ, Quốc hội.

thi dua la dong luc de vamc hoan thanh toan dien cac nhiem vu
Toàn cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến VAMC lần thứ I năm 2020

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020, TS. Đoàn Văn Thắng, Tổng giám đốc VAMC cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, Ban lãnh đạo VAMC đã luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên quán triệt tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng…

Nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nội dung tại Kế hoạch số 22/KH-NHNN ngày 9/9/2014 của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng” và Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 11/8/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua của VAMC có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Trưởng khối thi đua các Tổ chức sự nghiệp... để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn công ty, tiêu biểu như: tổ chức quán triệt và động viên các cá nhân, đơn vị trong công ty hưởng ứng phong trào thi đua do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động trong toàn ngành Ngân hàng với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2015-2020”; triển khai tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

Các phong trào thi đua của VAMC đều thiết thực, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, do vậy đông đảo tập thể, cá nhân trong Công ty tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của VAMC.

thi dua la dong luc de vamc hoan thanh toan dien cac nhiem vu
Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Ngân hàng

Từ phong trào thi đua trong 5 năm qua, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân của VAMC là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, những tập thể, cá nhân này thực sự là những nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của VAMC, của ngành Ngân hàng. Qua tổng kết phong trào thi đua và bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng thi đua khen thưởng VAMC đã bình xét nhiều tập thể xuất sắc, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng và được Thống đốc tặng bằng khen. Công tác khen thưởng của VAMC trong những năm qua đã có những bước tiến bộ theo hướng bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Quá trình đánh giá thi đua được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo hiệu quả, khen thưởng kịp thời, “đúng người, đúng việc”, “thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”. Các phong trào thi đua tại VAMC đã thực sự trở thành một trong những công cụ quản lý hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo ra các kết quả khác biệt và vượt trội của VAMC.

Trong giai đoạn 2015-2020, VAMC đã có 28 tập thể được vinh danh tập thể lao động xuất sắc, 106 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Kết quả thi đua cấp ngành Ngân hàng: 3 Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, 4 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành; 30 Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (7 tập thể và 23 cá nhân); 16 Kỷ niệm chương.

Công tác khen thưởng được Ban lãnh đạo VAMC quan tâm chỉ đạo, do đó chất lượng khen thưởng được nâng lên, tăng tỷ lệ khen thưởng cho lao động trực tiếp, chú trọng khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó, kịp thời khuyến khích, động viên người lao động làm việc hăng say, tăng chất lượng công việc...

Tại Hội nghị, ông Đặng Đình Thích, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn VAMC đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Tận tâm - Trách nhiệm” nhằm động viên cán bộ, người lao động trong Công ty hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025.

Phong trào thi đua của VAMC ngày càng phát triển về bề rộng và bề sâu

Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo đánh giá của ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch HĐTV VAMC là dấu mốc quan trọng khẳng định bước tiến quan trọng trong công tác thi đua và khen thưởng của VAMC với trọng tâm là tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện tồn tại, đề ra phương án, giải pháp trong những năm tiếp theo. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để nhân rộng, tiếp tục làm phong trào thi đua của VAMC ngày càng phát triển về bề rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của VAMC trong thời gian tới.

thi dua la dong luc de vamc hoan thanh toan dien cac nhiem vu
Ban Lãnh đạo VAMC trao tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến của VAMC

Bước vào giai đoạn 2020-2025, TS. Đoàn Văn Thắng, Tổng giám đốc VAMC cho biết, nhiệm vụ của VAMC đã được Thủ tướng Chính phủ, NHNN giao phó tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là, phát triển VAMC thực sự trở thành trung tâm trong hoạt động xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các TCTD; Thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ, đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững của các TCTD, có đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mua, bán và xử lý nợ xấu, định giá, đấu giá tài sản.

Trong thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, cán bộ, người lao động VAMC phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của VAMC được giao trong giai đoạn 2020-2025.

Về các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, TS. Đoàn Văn Thắng cho biết, VAMC tập trung vào 5 giải pháp lớn.

Thứ nhất, tập trung công tác tuyên truyền kết quả Đại hội điển hình tiên tiến VAMC lần I, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của VAMC trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên tuyền trong toàn công ty về các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Thứ tư, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác khen thưởng, quản lý hồ sơ khen thưởng.

Thứ năm, phấn đấu hàng năm, 100% các đơn vị đăng ký thi đua đầy đủ, 90% trở lên cán bộ, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% trở lên lao động tiên tiến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I của VAMC đã vinh danh 7 cá nhân và 3 tập thể điển hình tiên tiến và nhiều cá nhân của VAMC được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngành Ngân hàng.

Hà Thành

Nguồn:

Tags: vamc Thi đua

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.430 23.800 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.490 23.790 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.400 23.800 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.440 23.800 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.410 23.750 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.400 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.470 23.870 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.430 23.790 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.430 24.100 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.480 23.790 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.400
Vàng SJC 5c
66.600
67.420
Vàng nhẫn 9999
54.000
54.950
Vàng nữ trang 9999
53.750
54.550