THÔNG BÁO: Mời nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng

09:39 | 20/05/2022

 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng.

- Trụ sở: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 028.2253.7386 Fax: 028.2253.7386

- Địa chỉ mail: xaydungcongtrinhtancang@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng, sửa chữa công trình thủy; Nạo vét cảng sông, cảng biển …

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu: 9.000.000 cổ phần (Chín triệu cổ phần).

Trong đó:

+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.590.000 cổ phần, tương đương 51,00% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 230.200 cổ phần, tương đương 2,56% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 2.340.000 cổ phần, tương đương 26,00% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 1.839.800 cổ phần, tương đương 20,44% vốn điều lệ.

- Giá khởi điểm khi bán đấu giá công khai ra công chúng: 15.322 đồng/cổ phần.

2. Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhằm giúp Công ty có thêm lợi thế kinh doanh, có thêm sự hỗ trợ về nhiều mặt như: tài chính, quản lý, gia tăng khách hàng, nâng cao năng lực sản xuất.

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

- Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật và có thời gian hoạt động tối thiểu 03 (ba) năm.

- Có năng lực tài chính vững mạnh thể hiện ở các tiêu chí sau:

+ Có tổng tài sản từ 500 tỷ đồng trở lên (theo số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021);

+ Có vốn chủ sở hữu từ 150 tỷ đồng trở lên (theo số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021);

+ Có lợi nhuận sau thuế 02 (hai) năm liên tiếp và không có lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2021 (theo số liệu báo cáo tài chính năm 2019, 2020 nộp cơ quan thuế và đã được kiểm toán; báo cáo tài chính năm 2021 nộp cơ quan thuế).

- Có cam kết bằng văn bản sẽ gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần với một số tiêu chí sau:

+ Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược;

+ Có phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;

+ Tiếp nhận toàn bộ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động;

+ Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

+ Không được chuyển nhượng số cổ phần mà nhà đầu tư chiến lược đã mua cho các nhà đầu tư nước ngoài theo bất kỳ hình thức nào;

+ Có nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký;

+ Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng và các nhà đầu tư của Công ty sau cổ phần;

+ Không xảy ra tranh chấp, kiện tụng trong thời gian đăng ký mua cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược.

4. Các quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược:

Quy định tại Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.

5. Nguyên tắc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:

- Tổng số cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 2.340.000 cổ phần (chiếm 26,00% vốn điều lệ).

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

- Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 4 Thông tư 32/2021/TT-BTC.

- Tỷ lệ đặt cọc mua cổ phần: 20% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định trong phương án cổ phần hóa đã phê duyệt.

6. Hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược:

- Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản thông tin giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

- Báo cáo tài chính tài chính năm 2019, 2020 nộp cơ quan thuế và đã được kiểm toán; báo cáo tài chính năm 2021 nộp cơ quan thuế;

- Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa;

- Văn bản cam kết của Nhà đầu tư khi tham gia đăng ký và trở thành Nhà đầu tư chiến lược;

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối (đối với nhà đầu tư nước ngoài).

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 08h00 ngày 20/5/2022 đến 15h00 ngày 02/6/2022 (Sáng từ 08h30 – 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc).

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng – Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chức vụ: Kế toán trưởng - Số điện thoại: 0967404393.

- Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Thư mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược và các thông tin liên quan đến đợt chào bán tại website https://saigonnewport.com.vn

INVITATION

FOR BECOMING STRATEGIC INVESTORS AND PURCHASING SHARES OF TAN CANG CONSTRUCTION ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

1. Company overview:

- Company name: Tan Cang Construction One Member Limited Liability Company.

- Headquarter: 1295B, Nguyen Thi Dinh, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Tel: 028 2253 7386 Fax: 028 2253 7386

- Email address: xaydungcongtrinhtancang@gmail.com.

- Business field: Other civil technical works construction: Construction and repair of water works; Dredging river ports, seaports…

- Charter capital: 90,000,000,000 VND (Ninety billion Vietnamese dong).

- Stock price: 10,000 VND/share.

- Number of shares initially offered: 9,000,000 shares (Nine million shares).

In which:

+ Shares held by the State: 4,590,000 shares, accounting for 51% of the charter capital.

+ Shares sold to the employees: 230,200 shares, accounting for 2.56% of the charter capital.

+ Shares sold to strategic investors: 2,340,000 shares, accounting for 26% of the charter capital.

+ Shares sold by public auctions: 1,839,800 shares, accounting for 20.44% of the charter capital.

- Starting price for public offerings: 15,322 VND/share.

2. Purpose of having strategic investors:

To help the Company gain more business advantages and more support regarding: finance, management, customer growth, production capacity enhancement.

3. Criteria for choosing strategic investors:

- Have legal status as prescribed by laws and be in operation for a minimum of 03 (three) years.

- Have stable financial capacity as shown by the following criteria:

+ Total assets of 500 billion VND and beyond (according to the financial report as at 31/12/2021);

+ Owner’s equity of 150 billion VND and beyond (according to the financial report as at 31/12/2021);

+ Net profit after tax is greater than 0 in 02 (two) consecutive years and no cumulative losses as at 31/12/2021 (according to the audited financial report in 2019, 2020; financial report in 2021 submitted to the tax authority).

- Provide commitment in writing to ensure a long-term beneficial relationship with the joint stock company with several criteria as below:

+ Continue to retain their major business line and the brand of a equitized enterprise in at least 03 (three) years since the day they officially become a strategic investor;

+ Have business support plan for enterprises after equitization in: new technology transfer; human resources training; financial capability enhancement; business administration; raw material supplies; product consumption market development;

+ Welcome all existing personnels of the company, constantly improve the laborers’ living;

+ Not transferring the shares they buy in 03 (three) years since the day the company is granted with Business Registration Certificate for the first-time operation as a joint stock company pursuant to the Enterprise Law;

+ Not transferring the shares they buy to foreign investors in any form;

+ Bear the obligation to make compensation when they violate the signed commitment, the compensation shall be determined according to the actual damage and all the stock bought by that strategic investor shall be at the State’s discretion;

+ Not make any transactions that may cause conflict of interests and create unfair competitive practices of monopoly to customers and other investors of the Company after equitization;

+ No disputes or lawsuits arising during the time when they apply to buy shares as a Strategic Investor.

4. Rights and responsibilities as a strategic investor:

Regulated in Article 6 of the Decree no. 126/2017/ND-CP dated 16/11/2017.

5. Principles when selling shares to strategic investors:

- Total number of shares for sale offered to Strategic Investors: 2,340,000 shares (accounting for 26.00% of the charter capital).

- Implementation method: Implement as regulated in Clause 3 Article 6 of the Decree no. 126/2017/ND-CP dated 16/11/2017 and item b Clause 3 Article 1 of the Decree no. 140/2020/ND-CP dated 30/11/2020.

- The shares selling price for strategic investors: Regulated in Clause 3 Article 6 of the Decree no. 126/2017/ND-CP and Clause 4 Article 4 Circular no. 32/2021/TT-BTC.

- The deposit rate for shares purchasing: 20% of the value of the shares registered to buy at the initial price, which has been determined by competent authority in the approved equitization plan.

6. Registration documents to apply for strategic investor:

- Application for participation as a strategic investor;

- Valid copy of business registration certificate;

- Investor’s profile and capacity record;

- Audited financial reports in 2019, 2020 and financial report in 2021 submitted to tax authority;

- Business support plan for enterprises after equitization;

- Written commitment of the Investor when they apply for and become a Strategic Investor;

- Written confirmation for opening an indirect investment capital account at an institution providing payment services, as regulated by Vietnamese laws regarding foreign exchange management (for foreign investors).

7. Time and location for application submission:

- Time: From 08h00 20/05/2022 to 15h00 02/06/2022 (08h30 – 11h30 in the morning, 13h30 - 17h00 in the afternoon, business days).

- Location: Tan Cang Construction One Member Limited Liability Company – Address: 1295B, Nguyen Thi Dinh, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

- Contact: Mr. Nguyen Van Tiep - Position: Head accountant - Tel: 0967404393.

- For more details, please refer to the Invitation for becoming strategic investors and relevant information about the offering on the company website: https://saigonnewport.com.vn.

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.550 23.860 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.550 23.830 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.530 23.830 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.530 23.830 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.560 23.830 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.600 24.100 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.615 24.165 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.539 23.850 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.730 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.600 23.890 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.400
Vàng SJC 5c
66.600
67.420
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750