Văn hóa Việt Nam làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc

10:36 | 24/11/2021

Sáng nay (24/11), tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

van hoa viet nam lam rang ro lich su ve vang cua dan toc
Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hội nghị còn có sự tham dự của 600 đại biểu từ các bộ, ngành; giới văn nghệ sỹ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; đồng chí Đặng Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; cùng các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra và lãnh đạo các ban chuyên trách của Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW…

van hoa viet nam lam rang ro lich su ve vang cua dan toc
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Xây dựng văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng

Mở đầu Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày Báo cáo tóm tắt về việc Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo nêu rõ, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện.

Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc, hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa.

Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng khẳng định ba nguyên tắc vận động quần chúng xây dựng văn hóa là “Dân tộc hóa”, “Đại chúng hóa”, “Khoa học hóa”. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam được xác định là “dân tộc về hình thức, tân dân chủ về nội dung”.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất khai mạc ngày 24/11/1946 tại Nhà hát lớn TP. Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở”, “Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do”… Người nêu chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và lưu ý trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Nhân dân đóng góp sức người, sức của, tổ chức các hoạt động, xây dựng thiết chế, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Việc xây dựng môi trường văn hóa đạt được kết quả tích cực, điển hình như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng”; nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc hài hoà với phát triển kinh tế - xã hội; huy động được nhiều nguồn lực giữ gìn di sản văn hóa truyền thống...

Cùng với đó, việc xây dựng văn hóa trong chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, quy chế văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan...

Việc xây dựng văn hóa trong kinh tế cũng bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động. Xây dựng văn hóa kinh tế, trong đó quan trọng nhất là văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh.

Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

Việt Nam cũng tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

van hoa viet nam lam rang ro lich su ve vang cua dan toc
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu NHNN.
Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong bối cảnh mới

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu 6 bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ nhất, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Coi trọng công tác lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí văn hóa, con người; việc chỉ đạo thực hiện phải thường xuyên, liên tục, lan tỏa, thấm sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ hai, đẩy nhanh việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, con người thành các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách và nguồn lực cụ thể, thiết thực, nhất là các chính sách đặc thù liên quan đến quản lý và hoạt động văn hóa, tạo môi trường pháp lý khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực xã hội xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa trên cơ sở đặc điểm vùng miền, dân tộc, tôn giáo, từng nhóm đối tượng, phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đảm bảo vai trò chủ đạo của Nhà nước trong xây dựng văn hóa, con người; Xây dựng một số thiết chế văn hóa tiêu biểu, có trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm.

Thứ tư, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa ở các cấp có đức, có tài, có kinh nghiệm; Xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ giỏi chuyên môn, có khả năng hội nhập quốc tế chủ động, tích cực; Phát hiện, đào tạo, sử dụng tài năng văn hóa, văn nghệ...

Thứ năm, xây dựng môi trường văn hóa đồng bộ trong gia đình, nhà trường và xã hội; Cổ vũ, động viên nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh loại trừ cái xấu, các ác, cái tiêu cực tha hóa con người, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc...

Thứ sáu, xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh; Cán bộ, đảng viên gương mẫu về mọi mặt, thực sự là tấm gương, là động lực, niềm tin để nhân dân học tập, noi theo; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

van hoa viet nam lam rang ro lich su ve vang cua dan toc
Toàn cảnh điểm cầu tại NHNN.

Tin: Quỳnh Trang, ảnh: Hoàng Giáp

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850